ZASADY

ZASADY DOTYCZĄCE AUTORÓW

Zasady autorstwa pracy

Wszystkie osoby wymienione jako Autorzy lub Współautorzy powinny mieć znaczący udział w powstaniu artykułu, znacząco przyczyniając się do powstania, od pomysłu, przez koncepcję i wykonanie, po formułowanie wniosków. Inne osoby, które mogły mieć wpływ na pewne znaczące aspekty artykułu mogą być wymienione jako współpracownicy, ale nie współautorzy artykułu. Zjawiska ghostwriting i guest authorship stanowią przejaw nierzetelności naukowej, są nieetyczne i niedozwolone. Patrz zakładka: procedury zabezpieczające przed zjawiskami ghostwriting i guest authorship).

Przeciwdziałanie konfliktom interesów autorów

Autorzy ujawniają w pracy wszelkie źródła finansowania projektu, wkład instytucji, organizacji i innych podmiotów oraz inne przesłanki konfliktu interesów, które mogły wpłynąć na interpretację lub wnioski wynikające z artykułu.

Zasady rzetelnego przedstawiania raportów badawczych

Autorzy przedstawiający w artykule wyniki badań empirycznych są zobowiązani do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej interpretacji wyników. Dane stanowiące podstawę najważniejszych wniosków powinny zostać przedstawione wystarczająco szczegółowo, z możliwością identyfikacji źródeł danych, aby możliwa była ewentualna próba powtórzenia badań. Świadomie niedokładne lub nierzetelne przedstawianie, komentowanie i interpretowanie danych i wyników badań jest nieetyczne oraz niedozwolone. Autorzy powinni być przygotowani do dostarczenia nieprzetworzonych danych źródłowych na potrzeby recenzji oraz przez rok od publikacji artykułu.

Zasady oryginalności pracy

Autorzy przedstawiają do publikacji wyłącznie własne oryginalne artykuły, niepublikowane wcześniej w całości, ani w istotnych częściach w dowolnym innym składzie autorskim. Autorzy gwarantują, że przedłożony do recenzji artykuł nie został też złożony do publikacji w innym czasopiśmie, pracy zbiorowej ani do innej publikacji. O stopniu oryginalności artykułu autorzy zobowiązani są poinformować redakcję w odpowiednim oświadczeniu (Oświadczenie o wkładzie autorów w powstanie publikacji).

Zasada rzetelności źródeł

Autorzy zobowiązani są wskazywać (cytować) publikacje, które wykorzystali w tworzeniu artykułu.

Zasady dotyczące błędów w opublikowanych pracach

Wykrycie przez Autorów zasadniczych błędów lub pomyłek wpływających na interpretację i wnioski w opublikowanych artykułach wymaga niezwłocznego powiadomienia redakcji.


(Oświadczenie o wkładzie autorów w powstanie publikacji)