Czasopismo "Turyzm/Tourism"

Jest to czasopismo naukowe poświęcone teorii turystyki i jako takie ma charakter interdyscyplinarny. Publikowane są w nim prace przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych zajmujących się turystyką, prezentujące rezultaty badań, rozważania teoretyczne, a także opracowania o charakterze aplikacyjnym. W „Turyzmie” wydawane są wyłącznie prace nigdzie wcześniej niepublikowane: artykuły teoretyczne, badawcze, przeglądowe oraz notatki naukowe zawierające wyniki cząstkowe oryginalnych badań empirycznych, a także recenzje, sprawozdania i głosy w dyskusji.

„Turyzm” wydawany jest nieprzerwanie od 1985 r. W latach 1985–1990 publikowany był raz w roku w serii wydawniczej „Acta Universitatis Lodziensis” (7 zeszytów). Od 1991 r. „Turyzm” był czasopismem ukazującym się dwa razy w roku (w latach 1991–2000 wydano 20 zeszytów w ramach 10 tomów). W dziesięcioleciu 1991–2000 artykuły zawierały streszczenia w języku francuskim i angielskim. Od 2001 roku czasopismo o nazwie "Turyzm/Tourism" jest dwujęzyczne (język polski i angielski).

Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r. poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191) publikacji zamieszczonej w czasopiśmie Turyzm przyznaje się 7 punktów.

Wersja online czasopisma "Turyzm/Tourism" jest od 2016 roku wersją pierwotną z numerem e-ISSN 2080-6922.
Artykuły w wersji angielskiej publikowane są online od 2009 r. online przez de Gruyter Open (www.degruyter.com/view/j/tour)
Wersja papierowa, z ISSN 0867-5856, to wersja wtórna wydawana w nakładzie pokrywającym potrzeby bibliotek naukowych w Polsce i prenumeratorów lub zgodnie z wcześniejszym, jednorazowym zamówieniem.

Artykuły publikowane w czasopiśmie "Turyzm/Tourism" są recenzowane zgodnie z zasadami zalecanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w broszurze pt. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce z lat 2009–2010

Lista recenzentów zeszytów w latach 2015–2016:
Wiesław ALEJZIAK (AWF Kraków)
Grażyna BEZKOWSKA (UŁ Łódź)
Leszek BUTOWSKI (WSTIR Warszawa)
Jacek KOTUS (UAM Poznań)
Andrzej KOWALCZYK (UW Warszawa)
Krzysztof KOŻUCHOWSKI (UŁ Łódź)
Beata MEYER (USz Szczecin)
Agnieszka NIEZGODA (UE Poznań)
Marek NOWACKI (WSB Poznań)
Mariusz SZMIDT (UP Kraków)
Alina ZAJADACZ (UAM Poznań)

Prenumeratę czasopisma można zamówić pod adresem:

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
90-131 Łódź, ul. Lindleya 8
tel./fax. 0 48 426655861
e-mail: wdwul@uni.lodz.pl
www.wydawnictwo.uni.lodz.pl