PROCEDURY

Sposób przygotowania artykułu do czasopisma „Turyzm/Tourism”

Po zgłoszeniu artykułu do publikacji weryfikowany jest on pod kątem możliwości wystąpienia plagiatu. Następnie tekst kierowany jest do dwóch niezależnych recenzentów (double-blind peer review).
Z uwagi na interdyscyplinarny charakter publikowanych prac Redakcja nie narzuca ujednoliconej struktury artykułu. Powinien on jednak zawierać:

1. Pierwsza strona artykułu: afiliacja Autora (a) i metadane artykułu (b) według wzoru poniżej:
a) afiliacja: imię i nazwisko Autora, stopień lub tytuł naukowy, stanowisko, nazwa uczelni,
b) nazwa wydziału, instytutu, katedry, zakładu, e-mail Autora, adres miejsca pracy,
c) data wysłania artykułu do Redakcji czasopisma,
d) metadane: tytuł artykułu, abstrakt, słowa kluczowe.

2. Kolejne strony: tytuł artykułu i tekst właściwy
– objętości 21 tys. do 30 tys. znaków ze spacjami,
– cały pisany jednym krojem czcionki (bez wersalików, kapitalików),
– wyłącznie z krótkimi i koniecznymi przypisami,
– z cytowaniem literatury w tekście w dwojaki sposób: J. Nowak (2000) lub (Nowak 2000),
– z tabelami i rysunkami zamieszczonymi w tekście.

3. Na końcu: „Bibliografia” zapisana w stylu oxfordzkim; tylko w alfabecie łacińskim, na końcu zawsze podane strony artykułu lub przywoływanej części większej pracy (lub liczba stron monografii, gdy przywołujemy ją całą), zawsze nr ISSN lub ISBN i DOI (jeśli jest nadane) – to niezbędne metadane potrzebne przy indeksacji artykułu przez bazy rejestrujące dzieło.

4. Tak samo powinien być przygotowany artykuł w języku angielskim. W wersji angielskiej angielski zapis bibliografii.

5. Do artykułu należy dołączyć oświadczenie o wkładzie Autorów w powstanie publikacji (wzór oświadczenia można pobrać ze strony www.turyzm.pl) i umowa wydawnicza (ze współautorami).

Wraz z artykułem należy przesłać do Redakcji czasopisma „Turyzm/Tourism”
1) oświadczenie o wkładzie pracy autorów (do pobrania)
2) umowę wydawniczą z współautorami (do pobrania)

Można przesłać je e-mailem: proszę najpierw druki wypełnić, podpisać, zeskanować i załączyć ich „skany” do e-maila thetourism@geo.uni.lodz.pl

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy. Prace prosimy przesyłać na adres:

REDAKCJA CZASOPISMA "TURYZM/TOURISM"
Uniwewrsytet Łódzki
Instytut Geografii Miast i Turyzmu, pok. 115
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź
tel. 00 48 42 6354552, fax 00 48 42 6354550
e-mail: thetourism@geo.uni.lodz.pl