PROCEDURY

PROCEDURY ZABEZPIECZAJĄCE PRZED ZJAWISKAMI GHOSTWRITING I GUEST AUTHORSHIP
(opracowana na podstawie materiałów MNiSzW)

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Postawy nieetyczne nazwane są z języka angielskiego ghostwriting i guest authorship.
Z przypadkiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
Przypadek guest authorship (honorary authorship) występuje wtedy, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać obydwu wymienionym przypadkom redakcja czasopisma „Turyzm/Tourism” wprowadziła następującą procedurę:
- wymóg od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji na temat tego, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.
- wymóg od autorów podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).

Redakcja informuje, że wszelkie wykryte przypadki postaw nieetycznych będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. Wszystkich autorów prosimy zatem o wypełnienie oświadczenia (Oświadczenie o wkładzie autorów w powstanie publikacji oraz oświadczenie autorów ), podpisanie, zeskanowanie i przesłanie drogą elektroniczną (w formacie *.jpg lub *.pdf) najpóźniej w dniu przesłania całego tekstu artykułu. Uprzejmie informujemy, że artykuły osób, które nie zastosują się do tego wymogu zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.


(Oświadczenie o wkładzie autorów w powstanie publikacji)