ZASADY

ZASADY DOTYCZĄCE RECENZENTÓW

Zasada udziału recenzentów w pracach redakcji

Zadaniem recenzentów jest wspieranie redaktorów w podejmowaniu decyzji o przyjęciu, odesłaniu do poprawek lub odrzuceniu artykułu. Wskazania w tym zakresie powinny być jednoznaczne. Recenzenci mogą również wspomagać autorów w doskonaleniu ich pracy.

Zasada terminowości

Recenzje powinny zostać przekazane w uzgodnionym wcześniej terminie. Jeżeli recenzent pozostaje w konflikcie interesów lub z innych przyczyn nie może podjąć się recenzji artykułu albo dotrzymać terminu sporządzenie recenzji — zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym redakcję.

Zasada poufności

Otrzymane do recenzji artykuły są poufne. Niedopuszczalne jest ujawnianie ich osobom trzecim, ani dyskutowanie z nimi treści lub wniosków artykułów — z wyjątkiem upoważnionego przedstawiciela redakcji. Recenzje są anonimowe, co oznacza, że autorzy nie znają tożsamości recenzentów ich artykułów, a recenzenci nie powinni znać tożsamości autorów. Niedopuszczalne jest ujawnianie przez recenzentów osobom spoza redakcji informacji o otrzymaniu do recenzji konkretnych artykułów.

Przeciwdziałanie konfliktom interesów u recenzentów

Artykuły otrzymane do recenzji nie mogą być wykorzystywane przez recenzentów w części lub w całości w celu osiągania korzyści osobistych. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów recenzenci mają obowiązek niezwłocznie poinformować o tym redakcję.

Zasada rzetelności źródeł

Recenzenci są odpowiedzialni za identyfikację i wskazanie w recenzji publikacji, na które autor się nie powołał, choć powinien. Do obowiązków recenzentów należy również przekazanie redakcji informacji o istotnym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się recenzowanej pracy z innymi publikacjami, bez względu na ich autora, lub ewentualnie o innych nieuprawnionych zapożyczeniach oraz o podejrzeniu plagiatu.