PROCEDURY

TRYB I ZASADY RECENZOWANIA
Procedura recenzowania jest zgodna z zaleceniami broszury "Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce" (MNiSzW, Warszawa 2011)

1. Nadesłane teksty są poddawane wstępnej ocenie przez redakcję.
2. Redakcja stosuje zasadę double blind review, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości.
3. Do oceny każdego artykułu powołuje się recenzenta zewnętrznego, który:
- nie jest członkami redakcji, Rady Naukowej, jednostki, w której afiliowany jest autor publikacji lub podmiotu, w którym afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma;
- jest kompetentny w danej dziedzinie i mają co najmniej stopień naukowy doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy;
- cieszy się nieposzlakowaną opinią naukowca;
- nie pozostaje z Autorem w konflikcie interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między Recenzentem a Autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.
4. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego artykułu oraz niewykorzystywania zdobytej przy tej okazji wiedzy przed jego publikacją.
5. Recenzja dokonywana jest na formularzu i musi kończyć się jednoznacznym orzeczeniem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
6. Uwagi recenzenta przekazywane są Autorowi. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla autora wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu. Jeśli autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska redakcji w nocie polemicznej.
7. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje redaktor naczelny, po zasięgnięciu opinii Kolegium Redakcyjnego i ewentualnie Rady Naukowej, na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzjach wraz z ewentualną polemiką autora tekstu i ostatecznej wersji tekstu, dostarczonej przez autora.
8. Według przyjętego zwyczaju, recenzje artykułów są sporządzane nieodpłatnie.
9. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Lista współpracujących z czasopismem recenzentów jest raz w roku zamieszczana na stronie internetowej czasopisma.

Arkusz recenzji