ZASADY

ZASADY ETYCZNE REDAKCJI

Wszyscy członkowie redakcji czasopisma „Turyzm/Tourism” w ramach swoich obowiązków dokładają starań o utrzymanie wysokich standardów naukowych i etycznych w czasopiśmie oraz podejmują wszelkie możliwe kroki przeciwko zaniedbaniom w tym zakresie. Artykuły składane do redakcji czasopisma są oceniane pod kątem rzetelności, standardów etycznych oraz wkładu w rozwój nauki przez redaktorów i recenzentów.

Kryteria i odpowiedzialność za publikację artykułów

Decyzję o publikacji artykułu podejmuje redaktor naczelny. Decyzje trzech redaktorów podejmowane są na podstawie wskazań i szczegółowej oceny co najmniej dwóch recenzentów artykułu, niezależnych i anonimowych dla autora. W zależności od potrzeb uwzględniana jest również opinia Rady Redakcyjnej czasopisma. Na decyzję wpływają ryzyka w zakresie ewentualnego zniesławienia osób trzecich, naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, plagiatu lub autoplagiatu oraz wątpliwości co do autorstwa lub współautorstwa artykułu, określane mianem ghostwriting i guest autorship.

Zasada fair play

Artykuły nadesłane do czasopisma są oceniane zgodnie z kryteriami merytorycznymi i zasadami etycznymi. Na ocenę nie mają wpływu czynniki osobiste, takie jak rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo ani przekonania polityczne autorów.

Zasada poufności

Członkowie Kolegium Redakcyjnego nie mogą ujawniać żadnych informacji o pracach składanych do publikacji innym osobom niż — na odpowiednich etapach procedury wydawniczej — autorom, wybranym recenzentom, uprawnionym redaktorom i przedstawicielom wydawcy.

Przeciwdziałanie konfliktom interesów członków redakcji

Artykuły, które nie zostały opublikowane, nie mogą być wykorzystywane przez członków Kolegium Redakcyjnego w części lub w całości bez pisemnej zgody ich autorów.