Turyzm/Tourism 2009, 19/1-2

Turyzm/Tourism 2009, 19/1-2 - spis treści

Wstęp

Profesor Elżbieta Dziegieć – działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna

Profesor Elżbieta Dziegieć – spis publikacji

Artykuły

MICHEL BONNEAU – „Czas” w turystyce: „czas indywidualny” i „czas społeczny”

ANTONI JACKOWSKI – Rozwój geograficznego piśmiennictwa turystycznego w Uniwersytecie Jagiellońskim (do 1939 roku)

MYRIAM JANSEN-VERBEKE – Paradygmat terytorialności w turystyce kulturowej

ANDRZEJ KOWALCZYK – Stacje górskie – ich geneza i ewolucja

BEATA KRAKOWIAK, JOLANTA LATOSIŃSKA – Muzea w dawnych rezydencjach –zamkach, pałacach i dworach

WŁODZIMIERZ KUREK, ROBERT PAWLUSIŃSKI – Stan i perspektywy rozwoju turystyki międzynarodowej w województwie małopolskim

STANISŁAW LISZEWSKI – Miejska przestrzeń eksploracji turystycznej. Przykład Łodzi

ANDRZEJ MATCZAK – Urbanizacja podmiejskich osiedli letniskowych. Przykład Wiśniowej Góry w strefie podmiejskiej Łodzi

MAGDALENA MIEDZIŃSKA, SŁAWOJ TANAŚ – Atrakcyjność turystyczna polskich bibliotek

ALEKSANDER SZWICHTENBERG – Aktywizacja nadmorskiego obszaru recepcji turystycznej przy wykorzystaniu instrumentu Partnerstwo Publiczno-Prywatne

BOGDAN WŁODARCZYK – Krajobrazy przestrzeni turystycznej

JERZY WYRZYKOWSKI – Zasoby walorów krajoznawczych Wrocławia i propozycje ich wykorzystania turystycznego

Notatki naukowe

BERNARD BARBIER – Geografia i podróż „kulturowa”. Przykład „podróży studialnej”

JOLANTA WOJCIECHOWSKA – Turystyczny wizerunek Zurychu w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Sprawozdania

XXIV seminarium terenowe „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”, Uniejów 18–20 września 2008 roku – ROBERT WILUŚ

Recenzje

Turystyka w naukach humanistycznych, Ryszard Winiarski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 177 – JOANNA KOWALCZYK-ANIOŁ


Artykuły online (pełny tekst PDF do pobrania)

MICHEL BONNEAU – „Czas” w turystyce: „czas indywidualny” i „czas społeczny”

emerytowany Profesor Uniwersytetu w Angers, adiunkt w Wyższej Szkole Handlowej w La Rochelle

Abstrakt: Autor dokonuje przeglądu badań nad aktywnością turystyczną dochodząc do wniosku, że najlepiej specyfikę zachowań turystycznych oddają badania budżetowe czasu. Proponuje do tych analiz wykorzystać metodę Maxa Webera tzw. typu idealnego. W zakończeniu artykułu przedstawiono charakterystyczne przykłady czasu jakościowego (wypoczynku, wakacji, szeroko pojętej turystyki).

Słowa kluczowe: czas indywidualny, czas zbiorowy, czas rodzinny.

----------------------------------------------------------------------------------------

ANTONI JACKOWSKI – Rozwój geograficznego piśmiennictwa turystycznego w Uniwersytecie Jagiellońskim (do 1939 roku)

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii, Zakład Geografii Religii

Abstrakt: W artykule podjęto próbę nakreślenia początków piśmiennictwa turystycznego i krajoznawczego, którego autorami byli profesorowie i wychowankowie Akademii Krakowskiej. Większość stanowią dzieła geograficzne i kartograficzne. Spośród wielu autorów wymienić należy zwłaszcza Jana Długosza, Wawrzyńca Korwina, Jana z Głogowa, Macieja z Miechowa (Miechowity), Bernarda Wapowskiego, Marcina Kromera.

Słowa kluczowe: Uniwersytet Jagielloński, geografia, turystyka, krajoznawstwo.

----------------------------------------------------------------------------------------

MYRIAM JANSEN-VERBEKE – Paradygmat terytorialności w turystyce kulturowej

University of Leuven, Geo-Institute

Abstrakt: Typowe podejście geografów do turyzmu zakłada nacisk na analizę ruchu turystycznego w przestrzeni i sposoby korzystania z tej przestrzeni, jak również na syntezę spójności terytorialnej pomiędzy ludźmi, miejscem a produktem. Nowe zainteresowanie terytorialnymi aspektami turyzmu może być postrzegane z jednej strony jako reakcja na globalizację, a z drugiej jako poszukiwanie unikatowych, autentycznych i doświadczeń grass-rooted. W ostatnich badaniach centrum uwagi zostało przeniesione z opisu prawidłowości na analizę procesu zmian spowodowanych przez turyzm („turystyfikacja”). Zrozumienie sił, które przekształcają krajobrazy kulturowe (miejskie i wiejskie) w krajobrazy turystyczne jest podstawowym warunkiem wizjonerskiego planowania i odpowiedzialnego zarządzania regionami i miejscowościami. Artykuł zawiera kilka refleksji na temat przyszłych badań geoturystycznych.

Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, spójność terytorialna, badania zasięgu oddziaływania, „turystyfikacja”, krajobrazy kulturowe.

----------------------------------------------------------------------------------------

ANDRZEJ KOWALCZYK – Stacje górskie – ich geneza i ewolucja

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Abstrakt: W proponowanym artykule zostaną przedstawione przesłanki pojawienia się „stacji górskich”, ich rodzaje oraz zmiany, jakie zaszły w ich sposobie funkcjonowania. Niektóre problemy teoretyczne i praktyczne zostaną przedstawione na przykładach z Europy, Ameryki Północnej, Azji i Afryki.

Słowa kluczowe: Koncepcja hill station, Indie Brytyjskie, Bokor, koncepcja station de sports d’hiver, Obergurgl-Hochgurgl

----------------------------------------------------------------------------------------

BEATA KRAKOWIAK, JOLANTA LATOSIŃSKA – Muzea w dawnych rezydencjach –zamkach, pałacach i dworach

Uniwersytet Łódzki, Zakład Geografii Turyzmu

Abstrakt: Artykuł dotyczy dawnych rezydencji w Polsce oraz ich wykorzystania jako placówki muzealne. W pracy przedstawione zostały dzieje rezydencji w Polsce, rozwój muzeów w zamkach, pałacach i dworach, ich przestrzenne rozmieszczenie oraz zależności pomiędzy kategorią obiektu a rodzajem zbiorów.

Słowa kluczowe: muzeum, rezydencja, zamek, pałac, dwór, dziedzictwo kulturowe.

WŁODZIMIERZ KUREK, ROBERT PAWLUSIŃSKI – Stan i perspektywy rozwoju turystyki międzynarodowej w województwie małopolskim

Uniwersytet Jagielloński, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

Abstrakt: Województwo małopolskie od lat zalicza się do najpopularniejszych regionów turystycznych w Polsce. Ze względu na liczne walory turystyczne, bogate tradycje w goszczeniu turystów, a także stosunkowo dobrze rozwiniętą bazę turystyczną, województwo małopolskie staje się w ostatnich latach celem coraz liczniejszych przyjazdów turystów zagranicznych. Znaczącą dynamikę wzrostu zagranicznej turystyki przyjazdowej obserwuje się zarówno w samym Krakowie, jak i na obszarach górskich. Celem artykułu jest próba przedstawienia stanu rozwoju zagranicznej turystyki przyjazdowej do województwa małopolskiego.

Słowa kluczowe: turystyka międzynarodowa, województwo małopolskie, turystyka w Małopolsce.

----------------------------------------------------------------------------------------

STANISŁAW LISZEWSKI – Miejska przestrzeń eksploracji turystycznej. Przykład Łodzi

Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Abstrakt: Autor nawiązuje w pracy do wcześniej opublikowanych koncepcji przestrzeni turystycznej i konfrontuje to pojęcie z definicją przestrzeni miejskiej przypominając, że obie te przestrzenie są podprzestrzeniami ogólnej przestrzeni geograficznej. Stwierdzając, że każda z tych podprzestrzeni została wyróżniona w oparciu o inne kryteria autor uważa, że w ramach przestrzeni miejskiej może rozwijać się funkcja turystyczna, która kreuje przestrzeń turystyczną. Dalsza część pracy koncentruje się na uściśleniu pojęcia „miejska przestrzeń eksploracji turystycznej”, którą autor rozumie jako indywidualną przestrzeń odkrywania i poznawania miasta. W zakończeniu zaprezentowano trzy studia przypadku miejskiej przestrzeni eksploracji turystycznej w Łodzi. Są to: przestrzeń fortuny rodu Bidermannów, przestrzeń podwórek ulicy Piotrkowskiej i przestrzeń eksploracji turystycznej na obszarze Zielonego Kręgu Tradycji i Kultury.

Słowa kluczowe: przestrzeń miejska, przestrzeń turystyczna, miejska przestrzeń eksploracji turystycznej.

----------------------------------------------------------------------------------------

ANDRZEJ MATCZAK – Urbanizacja podmiejskich osiedli letniskowych. Przykład Wiśniowej Góry w strefie podmiejskiej Łodzi

Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Abstrakt: W artykule przedstawiono rekonstrukcję procesu urbanizacji podłódzkiej wsi Wiśniowa Góra. Powstała ona jako śródleśna wieś rolnicza w 1870 r. Po kilkunastu latach na jej obszar wkroczyła funkcja letniskowa, która w okresie międzywojennym stała się podstawą jej rozwoju. W latach 1945–1989 Wiśniowa Góra stała się osiedlem sypialno-letniskowym. Okres transformacji ustrojowej rozpoczęty po 1989 r. doprowadził współcześnie do upadku funkcji letniskowej i dominacji mieszkaniowej, tym samym przekształcając Wiśniową Górę w suburbie Łodzi.

Słowa kluczowe: urbanizacja, wieś podmiejska.

----------------------------------------------------------------------------------------

MAGDALENA MIEDZIŃSKA, SŁAWOJ TANAŚ – Atrakcyjność turystyczna polskich bibliotek

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego; Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Abstrakt: Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na atrakcyjność turystyczną znaczących bibliotek w Polsce, które początkowo nie pełniły funkcji turystycznej pod wpływem eksploracji i penetracji turystycznej, taką funkcję pełnią, pozostając jednak w cieniu innych walorów kulturowych Polski. Praca obejmuje geografię historyczną polskich bibliotek, analizę walorów turystycznych oraz próbę klasyfikacji i inwentaryzacji krajoznawczej bibliotek w Polsce.

Słowa kluczowe: biblioteka, Polska, atrakcyjność turystyczna.

----------------------------------------------------------------------------------------

ALEKSANDER SZWICHTENBERG – Aktywizacja nadmorskiego obszaru recepcji turystycznej przy wykorzystaniu instrumentu Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Politechnika Koszalińska, Instytut Ekonomii i Zarządzania

Abstrakt: Partnerstwo Publiczno-Prywatne jest formą współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w celu realizacji projektu lub świadczenia usług tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Ten tryb realizacji inwestycji stosuje się najczęściej przy budowaniu projektów z zakresu infrastruktury technicznej. Zdaniem autora PPP pozwoli turystycznym gminom nadmorskim na przyspieszenie realizacji infrastruktury komunikacyjnej i sportowo-rekreacyjnej, które obecnie są głównymi barierami rozwoju ich gospodarki turystycznej. Potwierdzają to m.in. przedstawione w niniejszej pracy przykłady.

Słowa kluczowe: Partnerstwo Publiczno-Prywatne, gminy nadmorskie, towarzysząca infrastruktura turystyczna.

----------------------------------------------------------------------------------------

BOGDAN WŁODARCZYK – Krajobrazy przestrzeni turystycznej

Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geografii Miast

Abstrakt: W artykule podjęto próbę zdefiniowania pojęcia „krajobraz turystyczny”. Krajobraz turystyczny traktowany jest w opracowaniu jako istotny atrybut przestrzeni turystycznej, dlatego też oprócz definicji przedstawiono jego cechy oraz wyróżniono typy przestrzeni charakteryzujące się odmiennymi krajobrazami turystycznymi. Krajobrazy przestrzeni turystycznej traktowane są w opracowaniu nie tylko jako walory czy atrakcje turystyczne, ale również jako efekty aktywności turystycznej człowieka zarówno w środowisku przyrodniczym, jak i kulturowym.

Słowa kluczowe: przestrzeń geograficzna, przestrzeń turystyczna, krajobraz, krajobraz turystyczny, krajobrazy przestrzeni turystycznych.

----------------------------------------------------------------------------------------

JERZY WYRZYKOWSKI – Zasoby walorów krajoznawczych Wrocławia i propozycje ich wykorzystania turystycznego

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geograficzny

Abstrakt: W artykule przedstawiono ważniejsze wyniki badań nad zasobami walorów krajoznawczych Wrocławia, stanowiącymi przesłanki do kształtowania oferty turystycznej miasta i organizacji przestrzennej ruchu turystycznego.

Słowa kluczowe: walory krajoznawcze, oferta turystyczna, trasy turystyczne, Wrocław.

Articles online - English version at De Gruyter Open