Turyzm/Tourism 2010, 20/1

Turyzm/Tourism 2010, 20/1 - spis treści

Artykuły

LESZEK BUTOWSKI – Turystyka jako czynnik rozwoju w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego

JAROSŁAW KAZIMIERCZAK – Tablice pamiątkowe i pomniki na obszarze dzielnicy Łódź Śródmieście jako obiekty upamiętniające osoby i wydarzenia z przeszłości Łodzi

JOLANTA LATOSIŃSKA, DOROTA LUDWICKA – Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej na przykładzie wyższych uczelni w Łodzi

MAREK NOWACKI – Jakość produktu atrakcji turystycznych a zadowolenie, korzyści i zamiary zwiedzających: weryfikacja modelu

KRZYSZTOF PARZYCH – Determinanty aktywności turystycznej młodzieży szkolnej na przykładzie młodzieży licealnej Słupska i Częstochowy

Notatki naukowe

MARTA GÓRALEWICZ-DROZDOWSKA – Dostępność wybranych obiektów turystycznych Dolnego Śląska dla osób niepełnosprawnych ruchowo

JOANNA KOTLICKA – 31. Międzynarodowa Konferencja Promieni Kosmicznych w Łodzi jako przykład turystyki kongresowej (studium przypadku)

ARMINA MUSZYŃSKA – Wizerunek turystyczny Chorwacji

Recenzje

Zasoby kulturowe w turystyce – modele, procesy i działania (Cultural Resources for Tourism. Patterns, Processes and Policies), M. Jansen-Verbeke, G.K. Priestley, A.P. Russo (red.), Nova Science Publishers, Nowy Jork 2008, ss. 298 – JOANNA KOWALCZYK-ANIOŁ

Kronika

Myriam Jansen-Verbeke – Moja droga naukowa: od geografii do turyzmu, od turyzmu do geografii turyzmu

Wybrane pozycje bibliografii na temat turyzmu, rekreacji i wypoczynku Profesor Myriam Jansen-Verbeke

Sprawozdania

XXV seminarium terenowe „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu”, Łódź 10–12 września 2009 roku – ROBERT WILUŚ


Artykuły online (pełny tekst PDF do pobrania)

LESZEK BUTOWSKI – Turystyka jako czynnik rozwoju w świetle wybranych teorii rozwoju regionalnego

Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji Warszawa, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie

Abstrakt: Artykuł dotyczy teoretycznych podstaw wpływu turystyki na rozwój regionalny i lokalny. Przedstawiono w nim możliwości adaptacji dorobku wybranych teorii rozwoju regionalnego na potrzeby badania wpływu turystyki na rozwój regionów. Analizie poddano cztery koncepcje obejmujące: 1) grupę teorii rozwoju endogennego, 2) grupę teorii rozwoju sieciowego, 3) grupę teorii bazy ekonomicznej, 4) grupę teorii polaryzacyjnych. Wykorzystując dorobek wymienionych koncepcji starano się wskazać na teoretyczne podstawy rozwoju turystyki jako czynnika rozwoju regionalnego.

Słowa kluczowe: teorie rozwoju regionalnego, turystyka jako czynnik rozwoju w regionach.

----------------------------------------------------------------------------------------

JAROSŁAW KAZIMIERCZAK – Tablice pamiątkowe i pomniki na obszarze dzielnicy Łódź Śródmieście jako obiekty upamiętniające osoby i wydarzenia z przeszłości Łodzi

Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Abstrakt: Celem pracy jest próba przedstawienia pomników i tablic pamiątkowych znajdujących się na obszarze Łódź Śródmieście jako walorów turystyczno-krajoznawczych tego obszaru. Autor na podstawie przeprowadzonych badań i analiz stara się także ocenić wartość przedmiotu badań jako obecnych i potencjalnych obiektów zainteresowania turystów odwiedzających Łódź i możliwości ich wykorzystania dla celów turystycznych.

Słowa kluczowe: Łódź, tablica pamiątkowa, pomnik, walor turystyczny, walor krajoznawczy, walor antropogeniczny, szlak turystyczny.

----------------------------------------------------------------------------------------

JOLANTA LATOSIŃSKA, DOROTA LUDWICKA – Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej na przykładzie wyższych uczelni w Łodzi

Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Abstrakt: Artykuł prezentuje przemyślenia na temat aktywności turystycznej młodzieży akademickiej uczącej się w Łodzi. Został przygotowany na podstawie badań ankietowych, przeprowadzonych w październiku i listopadzie 2008 r. wśród studentów ostatniego roku studiów magisterskich sześciu wyższych uczelni państwowych w Łodzi. Praca zawiera charakterystykę struktury społeczno-demograficznej respondentów, charakterystykę wyjazdów turystycznych i ich uwarunkowania, a podsumowanie stanowi model funkcjonalny wypoczynku badanej grupy.

Słowa kluczowe: aktywność turystyczna, młodzież akademicka, turystyka aktywna, turystyka kwalifikowana, czas wolny, indywidualna przestrzeń turystyczna, Łódź.

----------------------------------------------------------------------------------------

MAREK NOWACKI – Jakość produktu atrakcji turystycznych a zadowolenie, korzyści i zamiary zwiedzających: weryfikacja modelu

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Pracownia Krajoznawstwa

Abstrakt: W pracy podjęto próbę weryfikacji modelu zależności pomiędzy motywacją, jakością produktu atrakcji turystycznych, korzyściami, zadowoleniem i zamiarami osób zwiedzających te atrakcje. Dane do analizy zebrano podczas Festynu Archeologicznego w Biskupinie wśród 582 osób zwiedzających Festyn. Stwierdzono, że oddziaływanie jakości produktu atrakcji na zamiary zwiedzających przebiega głównie ścieżką wiodącą przez korzyści wynoszone ze zwiedzania. Na przyszłe zamiary zwiedzających silniejszy całkowity wpływ mają korzyści niż ich zadowolenie.

Słowa kluczowe: atrakcje turystyczne, jakość, zadowolenie, korzyści, zamiary, modelowanie równań strukturalnych.

----------------------------------------------------------------------------------------

KRZYSZTOF PARZYCH – Determinanty aktywności turystycznej młodzieży szkolnej na przykładzie młodzieży licealnej Słupska i Częstochowy

Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Geografii

Abstrakt: Celem autora była charakterystyka form uczestnictwa w ruchu turystycznym młodzieży na przykładzie wyjazdów turystycznych młodzieży licealnej pochodzącej z dwu różnych miast- Słupska i Częstochowy. Analizy form ruchu turystycznego dokonano w kontekście determinant geograficznych oraz demograficznych i społeczno-ekonomicznych charakteryzujących obie badane populacje.

Słowa kluczowe: formy ruchu turystycznego, determinanty form ruchu turystycznego, młodzież licealna.

Articles online - English version at De Gruyter Open