Turyzm/Tourism 2010, 20/2

Turyzm/Tourism 2010, 20/2 - spis treści

Artykuły

ANTONI JACKOWSKI – Wkład nauk geograficznych w rozwój wiedzy o turystyce w Polsce

STANISŁAW LISZEWSKI – Nauka czy nauki o turystyce (artykuł dyskusyjny)

BOLESŁAW GORANCZEWSKI, DANIEL PUCIATO – Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych

Notatki naukowe

LIDIA PONIŻY – Próba wyznaczenia kierunków zmian w zasobach terenów rekreacyjnych strefy podmiejskiej na przykładzie gminy Kórnik

MARTA MARO-KULCZYCKA – Charakterystyka studentów I roku turystyki i rekreacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2010/11

Recenzje

Andrzej Kowalczyk (red.), Turystyka zrównoważona, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2010, 323 ss. – JOANNA KOWALCZYK ANIOŁ

Sprawozdania

XXIV seminarium terenowe „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu” Spała, 23–25 września 2010 roku – ROBERT WILUŚ

II Ogólnopolska Konferencja Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych „Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji” Łódź, 4–6 listopada 2010 roku – SŁAWOJ TANAŚ


Artykuły online (pełny tekst PDF do pobrania)

ANTONI JACKOWSKI – Wkład nauk geograficznych w rozwój wiedzy o turystyce w Polsce

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Abstrakt: W artykule zaprezentowano – w układzie historycznym i problemowym – wkład nauk geograficznych w rozwój wiedzy o turystyce. Rozważania dotyczą sytuacji w Polsce, ale przeprowadzono je na tle rozwoju geografii turyzmu w Europie i na świecie. W analizie uwzględniono jedynie studia o charakterze teoretyczno-metodycznym. Dorobek polskiej geografii turyzmu po II wojnie światowej jest w tej dziedzinie znaczący i liczy łącznie około 800 tego typu prac.

Słowa kluczowe: nauka, nauki geograficzne, geografia turyzmu, turystyka, ośrodki geograficzne.

----------------------------------------------------------------------------------------

STANISŁAW LISZEWSKI – Nauka czy nauki o turystyce (artykuł dyskusyjny)

Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Abstrakt: W artykule podjęto dyskusję nad podstawami i metodologią badań nad zjawiskiem turystyki. Po przedstawieniu dotychczasowego stanu badań zreferowano poglądy autorów, którzy dążą do utworzenia „nauki o turystyce”. W kolejnym podrozdziale przedstawiono proces tworzenia „nauk o turystyce”, które dają podstawy do podjęcia badań nie tylko multidyscyplinarnych, ale przede wszystkim interdyscyplinarnych nad turystyką. Pracę kończy krótka refleksja nad przyszłością badań nad turystyką oraz konkluzje. Artykuł ma charakter dyskusyjny.

Słowa kluczowe: zjawisko turystyki, miejsce badań nad turystyką w systemie nauk, nauka o turystyce, nauki o turystyce, multidyscyplinarne i interdyscyplinarne badania nad turystyką.

----------------------------------------------------------------------------------------

BOLESŁAW GORANCZEWSKI, DANIEL PUCIATO – Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu; Politechnika Opolska, Instytut Turystyki i Rekreacji

Abstrakt: Celem autorów pracy jest określenie roli analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych. Analiza SWOT pozwala na przeprowadzenie wiarygodnej diagnozy potencjału wewnętrznego oraz otoczenia obszaru recepcji turystycznej. W polskiej rzeczywistości gospodarczej analizę SWOT wykorzystuje się jednak bardzo często tylko w sposób fragmentaryczny, co należy uznać za poważne uchybienie metodologiczne, wypaczające sens realizacji całego procesu zarządzania strategicznego obszarem recepcji turystycznej.

Słowa kluczowe: zarządzanie strategiczne, analiza SWOT, strategia rozwoju turystyki, obszar recepcyjny.

Articles online - English version at De Gruyter Open