Turyzm/Tourism 2011, 21/1-2

Turyzm/Tourism 2011, 21/1-2 - spis treści

Artykuły

WIESŁAW ALEJZIAK – Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego

LESZEK BUTOWSKI – Turystyka jako dyscyplina nauki (artykuł dyskusyjny)

BEATA MEYER – Turystyka a ład przestrzenny – wzajemne relacje

AGNIESZKA NIEZGODA – Rola działań proekologicznych w kształtowaniu produktu turystycznego

JACEK POTOCKI – Przestrzenny rozkład ruchu turystycznego w Polsce w sezonie letnim w świetle danych o frekwencji w wyborach prezydenckich w 2010 r.

IZABELA SOŁJAN – Sanktuarium jako organizator przestrzeni na przykładzie wybranych sanktuariów w Polsce

BOGDAN WŁODARCZYK – Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną

Notatka naukowa

JOLANTA WOJCIECHOWSKA – Dwadzieścia lat polskiej agroturystyki – o przeszłości i przyszłości

Recenzja

Jerzy Wyrzykowski, Janusz Marak (red.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2010, ss. 592 – STANISŁAW LISZEWSKI

Sprawozdanie

XXVII seminarium terenowe „Warsztaty badawcze z geografii turyzmu” Tuszyn, 22–24 września 2011 roku – ROBERT WILUŚ

Wspomnienie pośmiertne

Profesor Jadwiga Warszyńska (1925–2011) – ANTONI JACKOWSKI, WŁODZIMIERZ KUREK


Artykuły online (pełny tekst PDF do pobrania)

WIESŁAW ALEJZIAK – Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Polityki Turystycznej

Abstrakt: W artykule przedstawiono międzynarodowe i krajowe zróżnicowania aktywności turystycznej ludności. W pierwszym przypadku skupiono się na analizach dotyczących ogólnego poziomu uczestnictwa w turystyce, wyrażanego w tzw. stopie aktywności turystycznej, natomiast w odniesieniu do mieszkańców Polski dokonano analiz zróżnicowania tej aktywności w różnych przekrojach społeczno-demograficznych. Do porównań międzynarodowych wykorzystano szeroko zakrojone badania, przeprowadzone przez EUROSTAT w 2011 r., na reprezentatywnych próbach narodowych mieszkańców 32 krajów europejskich (w tym Polski). Zróżnicowanie społeczne oraz kwestię aktywności turystycznej Polaków w kontekście wykluczenia społecznego przedstawiono natomiast na podstawie własnych obliczeń. W przeprowadzonych analizach statystycznych posłużono się współczynnikiem korelacji rangowej TauB-Kendalla oraz analizą skupień.

Słowa kluczowe: aktywność turystyczna, porównania międzynarodowe, zróżnicowanie społeczne, wykluczenie społeczne, analiza skupień.

----------------------------------------------------------------------------------------

LESZEK BUTOWSKI – Turystyka jako dyscyplina nauki (artykuł dyskusyjny)

Uczelnia Vistula, Warszawa, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Turystyki i Rekreacji

Abstrakt: W artykule podjęto dyskusję nad głównymi dylematami metodologicznymi związanymi z turystyką jako przedmiotem badań naukowych. W jego pierwszej części wskazano na turystykę będącą przedmiotem zainteresowania różnych dyscyplin nauki. W drugiej podjęto krytyczną dyskusję na temat podejścia wielodyscyplinarnego i interdyscyplinarnego w badaniach nad turystyką. Trzecią część stanowi analiza stanowisk metodologicznych dotyczących możliwości autonomizacji turystyki jako dyscypliny nauki. W podsumowaniu zaproponowano model rozwoju badań nad turystyką, ukierunkowany na autonomizację nauki o turystyce.

Słowa kluczowe: turystyka, dyscyplina nauki, paradygmat, jedność nauki.

----------------------------------------------------------------------------------------

BEATA MEYER – Turystyka a ład przestrzenny – wzajemne relacje

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Zarządzania Turystyką, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

Abstrakt: Relacje pomiędzy turystyką a przestrzenią mają charakter interakcji zakładającej wzajemny charakter oddziaływania. Masowy rozwój turystyki przyczynia się do zintensyfikowania jej oddziaływania na przestrzeń, postrzeganego głównie przez pryzmat zmian degradacyjnych, powodujących zaburzenie ładu przestrzennego. Równolegle wyjątkowo słabo identyfikowane jest znaczenie przestrzeni, a szczególnie ładu przestrzennego jako jednej z determinant rozwoju turystyki. Na płaszczyźnie teoretycznej ta relacja wydaje się oczywista, ale po uwzględnieniu racji praktycznych staje się co najmniej dyskusyjna.

Słowa kluczowe: turystyka, ład przestrzenny, determinanty rozwoju turystyki.

----------------------------------------------------------------------------------------

AGNIESZKA NIEZGODA – Rola działań proekologicznych w kształtowaniu produktu turystycznego

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Turystyki

Abstrakt: Celem autorki artykułu jest próba prześledzenia działań proekologicznych, jakie mogą być podejmowane przez różne podmioty kształtujące produkt turystyczny. Szczególna uwaga zostanie poświęcona turystom, których zachowanie wpływa nie tylko na produkt turystyczny zastany w miejscu docelowym, ale również na przyszłe działania usługodawców. Zaprezentowano pojęcie świadomości ekologicznej, jej związek z koncepcją turystyki zrównoważonej i ekoturystyki, a także przedstawiono problemy, jakie wynikają z mody na produkty ekologiczne.

Słowa kluczowe: produkt turystyczny, świadomość ekologiczna, turystyka zrównoważona.

----------------------------------------------------------------------------------------

JACEK POTOCKI – Przestrzenny rozkład ruchu turystycznego w Polsce w sezonie letnim w świetle danych o frekwencji w wyborach prezydenckich w 2010 r.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Gospodarki Przestrzennej

Abstrakt: W 2010 r. w czasie letnich wakacji przeprowadzono w Polsce wybory prezydenckie. Wzięło w nich udział wiele osób przebywających poza miejscem stałego zamieszkania. Dane o liczbie osób przyjezdnych głosujących w poszczególnych gminach posłużyły do wyznaczenia obszarów o nasilonym ruchu turystycznym. Przeprowadzona analiza wykazała bardzo silną koncentrację ruchu turystycznego i jego polaryzację (na północnym i południowym skraju Polski oraz w kilku dużych miastach).

Słowa kluczowe: ruch turystyczny, regiony turystyczne, wybory.

----------------------------------------------------------------------------------------

IZABELA SOŁJAN – Sanktuarium jako organizator przestrzeni na przykładzie wybranych sanktuariów w Polsce

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Abstrakt: Celem autorki artykułu jest ukazanie roli sanktuarium w organizacji przestrzeni miejskiej. Zwrócono uwagę zarówno na różne sposoby zagospodarowywania przestrzeni w obrębie samego sanktuarium, jak i na szersze oddziaływanie w skali miasta, zwłaszcza na rozwój infrastruktury usługowej i tworzenie stref usługowych wokół sanktuarium. Zagadnienie przeanalizowano szczegółowo na przykładzie wybranych sanktuariów w Polsce.

Słowa kluczowe: sanktuarium, miasto, pielgrzymki, Polska.

----------------------------------------------------------------------------------------

BOGDAN WŁODARCZYK – Procesy kształtujące przestrzeń turystyczną

Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Zakład Geografii Turyzmu

Abstrakt: Artykuł jest próbą nazwania i zdefiniowania procesów wpływających na przekształcenia przestrzeni geograficznej i doprowadzających w efekcie do powstania lub zaniku szeroko rozumianej przestrzeni turystycznej. Do procesów tych zaliczono restrukturyzację (w tym modernizację i rewitalizację) oraz degradację. Wszystkie wymienione procesy omówione zostały w kontekście aktualnej fazy rozwoju przestrzeni turystycznej. Nieco więcej uwagi poświęcono degradacji, która dopiero od niedawna postrzegana jest jako proces mogący doprowadzić do powstania przestrzeni będących przedmiotem zainteresowania turystów.

Słowa kluczowe: przestrzeń turystyczna, atrybuty przestrzeni turystycznej, „aktorzy” przestrzeni turystycznej, restrukturyzacja, modernizacja, rewitalizacja, degradacja.

Articles online - English version at De Gruyter Open