Turyzm/Tourism 2012, 22/1

Turyzm/Tourism 2012, 22/1 - spis treści

Artykuły

JACEK KOTUS – Pomiędzy akceptacja a niechecią, czyli o złożoności kontaktów międzykulturowych w podróży

JAROSŁAW KAZIMIERCZAK – Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na kształtowanie nowej miejskiej przestrzeni turystycznej. Przykład Manchesteru i Lyonu

KATARZYNA KOWALSKA – Próba syntetycznej oceny atrakcyjności turystycznej regionu na przykładzie Karelii Północnej (Finlandia)

DANUTA PTASZYCKA-JACKOWSKA – Morskie rejsy turystyczne nową gałęzią przemysłu turystycznego

ANNA ALEKSANDROVA – Turystyka w Moskwie po przemianach „pieriestrojki”

Notatka naukowa

JUSTYNA GĄSIOREK, KONRAD LEJA, MACIEJ LIRO – Natężenie ruchu turystycznego na szlakach Pienińskiego Parku Narodowego w sezonie letnim 2010 roku

Recenzja

Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne, M. Jędrusik, J. Makowski, F. Plit, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ss. 383 – BEATA KRAKOWIAK

Sprawozdanie

Sprawozdanie z dorocznej konferencji Tourism and Hospitality Research in Ireland [Badania w dziedzinie turystyki i hotelarstwa w Irlandii] pt. „Mądre myślenie w turystyce”, Athlone, 14–15 VI 2011 r. – AGNIESZKA ROZENKIEWICZ


Artykuły online (pełny tekst PDF do pobrania)

JACEK KOTUS – Pomiędzy akceptacja a niechecią, czyli o złożoności kontaktów międzykulturowych w podróży

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Abstrakt: Współcześnie podróżowanie jest zjawiskiem masowym. W czasie wielu podróży dochodzi do kontaktów międzykulturowych, często z kulturami bardzo odległymi od siebie. Pojawiają się pytania: czy współczesny wędrowiec oczekuje kontaktów międzykulturowych w podróży?, jak wyobraża sobie takie spotkania? Te z pozoru proste pytania prowadzą do zastanowienia się nad intencjonalnością i złożonością kontaktów międzykulturowych, co jest zasadniczym celem opracowania. W artykule zwraca się uwagę na role społeczne, jakie towarzyszą współczesnemu podróżnikowi oraz teoretyczne scenariusze kontaktu interkulturowego analizujące jego symetryczną i asymetryczną postać.

Słowa kluczowe: turysta, podróżnik, role społeczne, zachowania społeczne, kontakt międzykulturowy.

----------------------------------------------------------------------------------------

JAROSŁAW KAZIMIERCZAK – Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na kształtowanie nowej miejskiej przestrzeni turystycznej. Przykład Manchesteru i Lyonu

Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Abstrakt: Celem autora artykułu jest identyfikacja zmian w miejskiej przestrzeni turystycznej w wyniku rewitalizacji terenów poprzemysłowych w wybranych miastach Europy Zachodniej. W części pierwszej zarysowano problematykę podjętego zagadnienia, a właściwą część pracy stanowią studia empiryczne. Objęły one dwa miasta: Lyon i Manchester, które charakteryzują się różną „biografią turystyczną”, zróżnicowaną strukturą przestrzenno-funkcjonalną oraz odmiennym sposobem realizacji procesu rewitalizacji wewnątrzmiejskich terenów poprzemysłowych, który ma istotne znaczenie dla kształtowania nowej przestrzeni turystycznej w obu miastach.

Słowa kluczowe: Prewitalizacja, tereny poprzemysłowe, miejska przestrzeń turystyczna, Lyon, Manchester.

----------------------------------------------------------------------------------------

KATARZYNA KOWALSKA – Próba syntetycznej oceny atrakcyjności turystycznej regionu na przykładzie Karelii Północnej (Finlandia)

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych

Abstrakt: W artykule przedstawiono propozycję syntetycznej oceny atrakcyjności turystycznej regionów. To holistyczne podejście znalazło zastosowanie w pracy magisterskiej autorki, która posłużyła za przykład. Zaprezentowano wyniki badań ankietowych oraz waloryzacji bonitacji punktowej wykonane dla regionu Karelii Północnej. W podsumowaniu znalazła się próba oceny metod zastosowanych przez autorkę.

Słowa kluczowe: atrakcyjność turystyczna, waloryzacja według bonitacji punktowej, metody oceny atrakcyjności turystycznej, syntetyczna ocena atrakcyjności turystycznej, Karelia Północna (Finlandia).

----------------------------------------------------------------------------------------

DANUTA PTASZYCKA-JACKOWSKA – Morskie rejsy turystyczne nową gałęzią przemysłu turystycznego

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Abstrakt: Artykuł przedstawia słabo znaną w Polsce, ale dynamicznie rozwijającą się na świecie formę turystyki, jaką są morskie rejsy turystyczne. Autorka charakteryzuje floty turystyczne w skali świata i Europy, kierunki rejsów i odwiedzane porty, elementy organizacji. Ilustracją szczegółową jest przykład najsilniejszej w Europie włoskiej kompanii Costa Crociere, organizującej rejsy w Europie i na świecie.

Słowa kluczowe: geografia turyzmu, turystyka morska, morskie rejsy turystyczne, flota turystyczna, Costa Crociere.

----------------------------------------------------------------------------------------

ANNA ALEKSANDROVA – Turystyka w Moskwie po przemianach „pieriestrojki”

Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. M.W. Łomonosowa

Abstrakt: Moskwa współczesna wydaje się być światowym centrum turystyki. Jej atrakcyjność turystyczna dla Rosjan i cudzoziemców i szerokie możliwości dla moskwiczan stymulują przyjazdy w celach turystycznych i wypoczynkowych. Są one wynikiem działalności zespołu czynników historyczno-geograficznych, demograficznych, geopolitycznych, ekonomicznych, społeczno-kulturalnych. Autorka przedstawia perspektywy rozwoju turystyki w Moskwie i omawia kierunki podjętych działań zmierzających do uczynienia tego miasta w pełni ukształtowanym centrum turystycznym.

Słowa kluczowe: turystyka w wielkim mieście, Moskwa.

Articles online - English version at De Gruyter Open