Turyzm/Tourism 2012, 22/2

Turyzm/Tourism 2012, 22/2 - spis treści

Artykuły

ANNA ALEKSANDROWA, EKATERINA AIGINA – Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa – główne rosyjskie centrum badań i nauczania w zakresie turystyki i rekreacji

JOANNA KOWALCZYK-ANIOŁ – Tendencje rozwoju turystyki polskiej młodzieży pokolenia Y

BARTOSZ SZCZECHOWICZ – Wykorzystanie koncepcji produktu w analizie związków turystyki i kultury fizycznej

ŁUKASZ SKOCZYLAS – Wolontariat turystyczny w perspektywie nauk społecznych

Notatka naukowa

MARTA MARO-KULCZYCKA – Charakterystyka studentów I roku turystyki i rekreacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2011/2012

Recenzja

Geografie cestovniho ruchu České republiky (Geografia turyzmu Republiki Czeskiej) , Jíři Vystoupil, Martin Šauer i zespół, Wydawnictwo Aleš Čeněk, s.r.s. Pilzno 2011, ss. 315 – STANISŁAW LISZEWSKI


Artykuły online (pełny tekst PDF do pobrania)

ANNA ALEKSANDROWA, EKATERINA AIGINA – Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa – główne rosyjskie centrum badań i nauczania w zakresie turystyki i rekreacji

Państwowy Uniwersytet im. A. Łomonosowa w Moskwie

Abstrakt: Artykuł omawia wieloletnie badania z zakresu geografii turyzmu prowadzone w Państwowym Uniwersytecie im. Łomonosowa w Moskwie. Charakteryzowany ośrodek badawczy należy do grupy najbardziej znanych placówek badawczych zajmujących się problematyką terytorialnych systemów rekreacyjnych. Prowadzone od lat 60. XX w. badania początkowo koncentrowały się na zagadnieniach geograficzno-logistycznych, które z upływem czasu uzupełniane były o nowe elementy m.in. społeczne i humanistyczne. Do najbardziej znanych osiągnięć naukowych wywodzących się z ośrodka moskiewskiego zaliczyć należy koncepcje: terytorialnego systemu rekreacyjnego (TSR), krajobrazu spolaryzowanego, terytorialnego kompleksu gospodarki turystycznej, środowiskowego modelu systemu rekreacyjnego.

Słowa kluczowe: Państwowy Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie, badania naukowe, system rekreacyjny, gospodarka rekreacyjna, krajobraz spolaryzowany.

----------------------------------------------------------------------------------------

JOANNA KOWALCZYK-ANIOŁ – Tendencje rozwoju turystyki polskiej młodzieży pokolenia Y

Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Abstrakt: W odniesieniu do przemian demograficznych – przede wszystkim pokoleniowych – za cel opracowania przyjęto pokazanie na podstawie badań empirycznych i źródeł zastanych specyfiki turystyki polskiej młodzieży pokolenia Y. Skupiono się głównie na przedstawieniu preferencji i typowych zachowań turystycznych. Przeprowadzona analiza pokazała, że współczesna polska młodzież prezentuje zachowania zbliżone do globalnego pokolenia Y. Podobieństwa te widać również w turystyce (m.in. upowszechniają się nowe trendy) korespondujące z ponowoczesnością – gap year i internetowe portale wzajemnej gościnności jako formy samodzielnej organizacji podróży. Z drugiej strony widać konsumpcyjne nawyki pokolenia Y – preferowanie komfortu i wygody, rozrywki oraz orientację na znajomych i rodzinę, z którymi często podróżuje.

Słowa kluczowe: Polacy, pokolenie Y, turystyka młodzieży, preferencje turystyczne.

----------------------------------------------------------------------------------------

BARTOSZ SZCZECHOWICZ – Wykorzystanie koncepcji produktu w analizie związków turystyki i kultury fizycznej

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Polityki Turystycznej

Abstrakt: Celem artykułu jest prezentacja możliwości prowadzenia badań zmierzających do ukazania wspólnej płaszczyzny turystyki i kultury fizycznej z wykorzystaniem podejść oraz metod wypracowanych i stosowanych na gruncie nauk ekonomicznych. Uwagę w tym zakresie skoncentrowano na kategorii produktu, którą potraktowano jako koncept teoretyczny, z pomocą którego możliwe jest przedstawienie struktury podróży turystycznej, także w tej jej części, która odnosi się do wartości i form aktywności człowieka związanych z kulturą fizyczną. Społeczną percepcję cech opisujących tę właśnie sferę podróży starano się zdiagnozować poprzez badania empiryczne, które prze-prowadzono z zastosowaniem conjoint analysis wśród krakowskich studentów. Ich wyniki dowiodły, że przedstawiciele badanej populacji uczestniczący w podróżach nasyconych aktywnością fizyczną preferują wyjazdy w wysokim stopniu wypełnione cechami, takimi jak poziom wymaganej odwagi, sprawdzenie swoich możliwości psychofizycznych, rywalizacja z drugim człowiekiem lub przyrodą, element „przeżycia przygody”, poziom aktywności fizycznej, dostęp do urządzeń sportowych lub rekreacyjnych oraz kontakt z przyrodą, lecz jednocześnie niskim poziomem ryzyka dla zdrowia lub życia turysty. Zauważono jednak, że preferencje kobiet i mężczyzn wobec natężenia tej ostatniej cechy wykazują pewne zróżnicowanie.

Słowa kluczowe: turystyka, kultura fizyczna, produkt turystyczny, preferencje, studenci, conjoint analysis.

----------------------------------------------------------------------------------------

ŁUKASZ SKOCZYLAS – Wolontariat turystyczny w perspektywie nauk społecznych

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii

Abstrakt: Artykuł stanowi przegląd studiów i stanowisk różnych badaczy dotyczących wolontariatu turystycznego.

Słowa kluczowe: wolontariat turystyczny, turystyka masowa, wolontariat.

Articles online - English version at De Gruyter Open