Turyzm/Tourism 2013, 23/1

Turyzm/Tourism 2013, 23/1 - spis treści

Artykuły

SŁAWOJ TANAŚ – Znaczenie ludobójstwa i terroru w turystyce poznawczej

BARTOSZ BOŃCZAK – Bitwa Łódzka z 1914 roku jako szansa na rozwój militarnej turystyki kulturowej w metropolitalnym regionie turystycznym Łodzi

ANDRZEJ STASIAK – Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń

SYLWIA GRAJA-ZWOLIŃSKA, ALEKSANDRA SPYCHAŁA – Jak rozumieć turystykę przyrodniczą? Studium przypadku młodzieży akademickiej

JÓZEF P. GIRJATOWICZ – Atrakcyjne turystycznie źródła na niżu polskim

Notatka naukowa

LSTANISŁAW ERDAWLETOW – Historia badań naukowych nad turystyką w Kazachstanie

Sprawozdanie

Sprawozdanie z III Ogólnopolskiej Konferencji Instytutów i Katedr Turystyki i Rekreacji Państwowych Szkół Wyższych nt. „Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki”, Kraków 27–28 września 2012 roku – STANISŁAW LISZEWSKI


Artykuły online (pełny tekst PDF do pobrania)

SŁAWOJ TANAŚ – Znaczenie ludobójstwa i terroru w turystyce poznawczej

Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Abstrakt: Autor zwraca uwagę na wpływ aktów terroru i zbrodni wojennych na regresję i rozwój turystyki. Ataki terrorystyczne, ofiarami których są turyści, oraz zbrodnie wobec ludności cywilnej ograniczają lub całkowicie hamują rozwój turystyki. Terroryzm jest więc barierą rozwoju gospodarki turystycznej. Z czasem jednak pamięć o zbrodni i jej ofiarach, w wyniku podjętych działań dokumentujących i upamiętniających, może stać się impulsem do organizowania przestrzeni, które będą odwiedzane w ramach podróży turystycznych lub krajoznawczych.

Słowa kluczowe: tanatoturystyka, terroryzm, ludobójstwo, pamięć, przestrzeń turystyczna.

----------------------------------------------------------------------------------------

BARTOSZ BOŃCZAK – Bitwa Łódzka z 1914 roku jako szansa na rozwój militarnej turystyki kulturowej w metropolitalnym regionie turystycznym Łodzi

Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Abstrakt: Wojny były i wciąż są nieodłącznym elementem historii ludzkości. Przynosząc chwałę zwycięzcom, gorycz porażki pokonanym, a zwykłym ludziom zawsze zniszczenie i cierpienie jednocześnie wpływały i kształtowały ludzką kulturę. W wielu miejscach na świecie, również w Polsce, pamiątki po wojnach, pola bitew, fortyfikacje czy sprzęt wojskowy stają się unikatowymi zabytkami i przekształcają w niezwykłą atrakcję przyciągającą turystów. Ten typ turystyki nazywany jest militarną turystyką kulturową. W Łodzi i okolicach również można odnaleźć wiele obiektów militarnych mogących stanowić potencjalną atrakcję. Wiążą się one głównie z ogromną, choć zapomnianą Bitwą Łódzką, która rozegrała się w czasie I wojny światowej. Czy jednak są one na tyle atrakcyjne, żeby w oparciu o nie tworzyć produkt turystyczny?

Słowa kluczowe: militarna turystyka kulturowa, turystyka pól bitewnych, I wojna światowa, Bitwa Łódzka, produkt turystyczny, metropolitalny region turystyczny.

----------------------------------------------------------------------------------------

ANDRZEJ STASIAK – Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń

Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Abstrakt: Przełom XX i XXI w. to okres rozwoju tzw. gospodarki doznań, w której podstawowym towarem stają się nie konkretne produkty, ale emocje, przeżycia i doświadczenia klientów. Turystyka była i jest swoistym „przemysłem wakacyjnych doświadczeń”. W ostatnich latach jednak jeszcze wyraźniej niż do tej pory kładzie się nacisk na świadome kreowanie produktów turystycznych silnie nasyconych emocjami. Usilnie dąży się do multiplikowania oraz intensyfikacji wrażeń turystów. Do najważniejszych działań w tym zakresie zaliczono: przekształcanie infrastruktury turystycznej w unikatowe atrakcje turystyczne, wzbogacanie tradycyjnych usług/pakietów usług o elementy zapewniające dodatkowe doznania i satysfakcje, wykorzystanie nowoczesnych technologii do wzbogacania realnej przestrzeni turystycznej o wirtualne byty (rozszerzona rzeczywistość), a także wygodnego zapisywania doświadczeń turystycznych oraz dzielenia się wrażeniami z masową publicznością.

Słowa kluczowe: gospodarka doznań, współczesna turystyka, produkt turystyczny, produkt nacechowany emocjami, wakacyjne doświadczenia, rozszerzona rzeczywistość.

----------------------------------------------------------------------------------------

SYLWIA GRAJA-ZWOLIŃSKA, ALEKSANDRA SPYCHAŁA – Jak rozumieć turystykę przyrodniczą? Studium przypadku młodzieży akademickiej

Katedra Turystyki Wiejskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Abstrakt: Turystyka przyrodnicza z jednej strony stanowi w ostatnich latach istotną część światowego przemysłu turystycznego, z drugiej nastręcza badaczom wielu problemów w definiowaniu samego zjawiska. Czy jego wyznacznikiem winno być miejsce realizacji aktywności turystycznej czy dominujący motyw jej uprawiania? Czy w świetle teorii, jak i praktyki w ogóle istnieje potrzeba porządkowania tej terminologii? Autorki artykułu podjęły próbę „dyskusji” z literaturą zarówno zagraniczną, jak i krajową, a następnie starały się poznać rozumienie analizowanego terminu wśród studentów poznańskiej uczelni, szczególnie związanej ze środowiskiem przyrodniczym. Artykuł należy traktować jako przyczynek do dalszych rozważań i analiz w kontekście teoretycznym i praktycznym.

Słowa kluczowe: turystyka przyrodnicza, turystyka związana z przyrodą, turystyka ukierunkowana na przyrodę, ekoturystyka.

----------------------------------------------------------------------------------------

JÓZEF P. GIRJATOWICZ – Atrakcyjne turystycznie źródła na niżu polskim

Uniwersytet Szczeciński, Zakład Hydrografii i Gospodarki Wodnej

Abstrakt: Na podstawie materiałów opublikowanych i własnych badań wyszczególniono 27 źródeł na niżu polskim najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym. Opisano najważniejsze ich walory krajobrazowe i turystyczne – rzeźba miejsca wypływu wody, rodzaj utworów, charakter obudowania źródła i towarzysząca im infrastruktura turystyczna. W miarę możliwości podawano także wydajność źródła, temperaturę wody, jej kolor, właściwości lecznicze oraz zwrócono uwagę na ciekawe obiekty przyrodnicze, obiekty kultu religijnego i ciekawostki historyczne związane ze źródłem. Rozmieszczenie tych źródeł na niżu polskim jest nierównomierne. Najwięcej ich występuje w rejonie wysoczyzn morenowych oraz w głęboko wciętych dolinach rzecznych i rynnach jezior.

Słowa kluczowe: źródła, walory krajobrazowe i turystyczne, niż polski.

Articles online - English version at De Gruyter Open