Turyzm/Tourism 2013, 23/2

Turyzm/Tourism 2013, 23/2 - spis treści

Artykuły

SYLWIA KACZMAREK – Historia architektury i sztuki w kontekście sposobu jej poznawania przez turystów

JOANNA KOWALCZYK-ANIOŁ – Wykorzystanie biografii urlopowo-wakacyjnej w badaniach przestrzeni turystycznej w ujęciu pokoleniowym

BEATA KRAKOWIAK – Miejsce muzeów w turystyce kulturowej w Polsce.

MARZENA MAKOWSKA-ISKIERKA – Konsekwencje przestrzenno-fizjonomiczne urbanizacji turystycznej w łódzkim obszarze metropolitalnym

JUSTYNA MOKRAS-GRABOWSKA – Zasoby kultury ludowej jako komponent przestrzeni turystycznej

ŁUKASZ MUSIAKA – Funkcja turystyczna zamków państwa zakonu krzyżackiego w granicach Polski

ANDRZEJ STASIAK – Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń


Artykuły online (pełny tekst PDF do pobrania)

SYLWIA KACZMAREK – Historia architektury i sztuki w kontekście sposobu jej poznawania przez turystów

Uniwersytet Łódzki, Pracownia Rewitalizacji Miast

Abstrakt: Artykuł porusza kwestię relacji pomiędzy obecnością w różnych lokalizacjach na świecie dzieł sztuki (obiekty architektoniczne, rzeźba, malarstwo) a występującym tamże ruchem turystycznym. Podstawowym problemem rozważań teoretyczno-empirycznych są następujące pytania: Jakie znaczenie ma wiedza z historii sztuki w procesie poznania obiektów zaliczanych do sztuk plastycznych odbywającego się podczas podróży turystycznych? Jakie inne czynniki skłaniają współczesnych podróżujących do odwiedzania miejsc, w których znajdują się owe dzieła sztuki?

Słowa kluczowe: turystyka, architektura, rzeźba, malarstwo, historia sztuki.

----------------------------------------------------------------------------------------

JOANNA KOWALCZYK-ANIOŁ – Wykorzystanie biografii urlopowo-wakacyjnej w badaniach przestrzeni turystycznej w ujęciu pokoleniowym

Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Abstrakt: Artykuł prezentuje koncepcję badań przestrzeni turystycznej pokoleń przy wykorzystaniu metody biografii urlopowo-wakacyjnej. Autorka odwołuje się do wcześniej prowadzonych i publikowanych wyników swoich badań wśród trzech pokoleń łódzkich rodzin. Omawia koncepcję badań przy wykorzystaniu metody biograficznej i podejścia geobiograficznego. Pokazuje możliwości zarówno na poziomie rejestracji zjawiska (specyfika zgromadzonego materiału źródłowego), jak i na późniejszych etapach procesu badawczego – interpretacji (możliwość wyboru płaszczyzny analizy, przykłady sposobów pomiaru i prezentacji zjawiska) i uogólnienia.

Słowa kluczowe: metoda biograficzna, geobiografia, biografia urlopowo-wakacyjna, przestrzeń turystyczna, przestrzeń urlopowo-wakacyjna, turystyka, wypoczynek, aktywność turystyczna.

----------------------------------------------------------------------------------------

BEATA KRAKOWIAK – Miejsce muzeów w turystyce kulturowej w Polsce.

Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Abstrakt: Artykuł dotyczy potencjału muzealnego oraz jego znaczenia dla turystyki kulturowej w Polsce. Zamierzone cele pracy realizowane są poprzez prezentację muzeów rejestrowanych, narodowych, muzeów-pomników historii, siedzib muzealnych i działalności kulturalnej prowadzonej przez te instytucje.

Słowa kluczowe: muzea, kultura, turystyka kulturowa, dziedzictwo kulturowe, atrakcje turystyczne, wydarzenia kulturalne.

----------------------------------------------------------------------------------------

MARZENA MAKOWSKA-ISKIERKA – Konsekwencje przestrzenno-fizjonomiczne urbanizacji turystycznej w łódzkim obszarze metropolitalnym

Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Abstrakt: Artykuł prezentuje konsekwencje procesu urbanizacji, jakie zaszły w latach 1979–2004 na płaszczyźnie przestrzenno-fizjonomicznej na terenach turystycznych położonych w strefie podmiejskiej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Analiza dotyczy zmian fizjonomicznych i morfologicznych, tj. planu i zabudowy, struktury użytkowania gruntów, zagospodarowania działek oraz infrastruktury technicznej i społecznej 24 miejscowości wypoczynkowych.

Słowa kluczowe: urbanizacja, urbanizacja turystyczna, płaszczyzna przestrzenno-fizjonomiczna procesu urbanizacji, obszar metropolitalny, strefa podmiejska, miejscowości turystyczno-wypoczynkowe.

----------------------------------------------------------------------------------------

JUSTYNA MOKRAS-GRABOWSKA – Zasoby kultury ludowej jako komponent przestrzeni turystycznej

Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Pracownia Rekreacji i Turystyki Kwalifikowanej

Abstrakt: Artykuł jest próbą syntezy informacji dotyczących rozwoju turystyki folklorystycznej – opisuje wzajemne relacje pomiędzy kulturą ludową i turystyką, mechanizmy komercjalizacji dziedzictwa kulturowego oraz umiejscawia zasoby kultury ludowej w przestrzeni turystycznej.

Słowa kluczowe: kultura ludowa, komercjalizacja, autentyczność, turystyka folklorystyczna, przestrzeń turystyczna, gościnność.

----------------------------------------------------------------------------------------

ŁUKASZ MUSIAKA – Funkcja turystyczna zamków państwa zakonu krzyżackiego w granicach Polski

Uniwersytet Łódzki

Abstrakt: Głównym celem autora artykułu jest określenie stopnia rozwoju funkcji turystycznej zamków powstałych na terenie dawnego państwa krzyżackiego w granicach współczesnej Polski. Pod uwagę wzięto zarówno obiekty dobrze zachowane lub odbudowane, jak i znajdujące się w stanie ruiny. Aby zrealizować założony cel, autor dokonał analizy form zagospodarowania zamków i głównego miernika funkcji turystycznej, jakim jest ruch turystyczny. Ostatnim etapem procesu badawczego było określenie rangi turystycznej badanych zamków.

Słowa kluczowe: zamek, muzeum, hotel, ruch turystyczny.

----------------------------------------------------------------------------------------

ANDRZEJ STASIAK – Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń

Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu

Abstrakt: Jedną z najgłośniejszych gospodarczych teorii początku XXI w. jest koncepcja ekonomii doświadczeń B. PINE’A I J. GILMORE’A (1999). Dla branży turystycznej nie jest to nic nowego – od zawsze sprzedaje przecież emocje, przeżycia, marzenia i wspomnienia ściśle związane z podróżowaniem. W ostatnim czasie jednak przykłada się zdecydowanie większą wagę do profesjonalnego (świadomego i celowego) kształtowania produktów turystycznych silnie nacechowanych emocjami1. Wysiłki zmierzające do kreowania oryginalnych do-świadczeń turystów obejmują oczywiście nie tylko różnorodne modyfikacje tradycyjnych pakietów turystycznych, ale także poszukiwanie nowych przestrzeni wypoczynku i rozwijanie nowych form turystyki. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu nowych obszarów turystyczno-rekreacyjnych (np. tereny militarne, nowe obiekty sakralne, tzw. destination centres, przestrzenie: codzienności i przeżyć ekstremalnych) oraz form podróżowania i wypoczynku (np. turystyka kreatywna, wydarzeń, sportowa, kulinarna, ekstremalna). Analizie poddane zostały przede wszystkim te zjawiska, które obecnie szybko zyskują popularność i nierozerwalnie wiążą się z kształtowaniem tzw. triady turystycznych doświadczeń (STASIAK, WŁODARCZYK 2013).

Słowa kluczowe: przestrzeń turystyczna, formy turystyki, gospodarka doświadczeń.

Articles online - English version at De Gruyter Open