Turyzm/Tourism 2014, 24/2

Turyzm/Tourism 2014, 24/2 - spis treści

Artykuły

MIROSŁAW FURMANEK – Turystyka wyjazdowa niepełnosprawnych ruchowo miesz-kańców Krakowa – stan i potrzeby

MONIKA KORDOWSKA, SYLWIA KULCZYK – Stan i perspektywy rozwoju turystyki ornitologicznej w Polsce

JUSTYNA MOKRAS-GRABOWSKA – Przestrzeń turystyczno-artystyczna Łodzi na przykła-dzie Galerii Urban Forms

SŁAWOMIR SOBOTKA – Próba wyznaczenia obszarów o najwyższym stopniu wykorzy-stania turystycznego jako przesłanki do regionalizacji turystycznej Polski

Recenzje

Leszek Butowski, Turystyka w polityce spójności gospodarczej i społecznej Unii Euro-pejskiej w latach 1994–1999 i 2000–2006. Uwarunkowania teoretyczne, zakres rzeczowy, finansowy i przestrzenny, Wyd. Difin SA, Warszawa 2009, 232 ss.– ANDRZEJ MATCZAK

Mirosław Mika, Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2014, 231 ss. – JOLANTA WOJCIECHOWSKA

Danuta Ptaszycka-Jackowska, Geografia turystyczna Francji, Instytut Geografii i Gos-podarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2014, 227 ss. – STANISŁAW LISZEWSKI

Sprawozdanie

Sprawozdanie z regionalnej konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej pt. Changes, Challenges, Responsibilities”, Kraków 18–22 sierpnia 2014 r. – ROBERT WILUŚ


Artykuły online (pełny tekst PDF do pobrania)

MIROSŁAW FURMANEK – Turystyka wyjazdowa niepełnosprawnych ruchowo mieszkańców Krakowa – stan i potrzeby

Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Gospodarki Turystycznej i Uzdrowiskowej

Abstrakt: Artykuł jest analizą turystyki wyjazdowej mieszkających w Krakowie osób z niepełnosprawnością narządu ruchu. Porównano aktywność turystyczną w stanie niepełnosprawności i przed jej powstaniem. Omówiono sezonowość, długość trwania i kierunki wyjazdów, ograniczenia napotykane podczas wyjazdów, preferowane formy turystyki, sposób organizacji wyjazdu, preferowaną bazę noclegową, środki transportu oraz wydatki ponoszone na turystykę. Przedstawiono motywacje uprawiania turystyki, oczekiwania związane z wyjazdami oraz wpływ dotychczasowych doświadczeń na przyszłe zachowania turystyczne.

Słowa kluczowe: Kraków, niepełnosprawność ruchowa, turystyka osób niepełnosprawnych, turystyka wyjazdowa.

----------------------------------------------------------------------------------------

MONIKA KORDOWSKA, SYLWIA KULCZYK – Stan i perspektywy rozwoju turystyki ornitologicznej w Polsce

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Abstrakt: W artykule omówiono aktualny stan i trendy rozwoju turystyki ornitologicznej w Polsce. Przeprowadzone badanie kwestionariuszowe, a także obserwacje i wywiady pozwoliły na dokonanie charakterystyki polskich miłośników obserwowania ptaków oraz organizatorów tego typu wyjazdów. Omówiono też zróżnicowanie przestrzenne miejsc obserwacji oraz ich zagospodarowanie. Polska turystyka ornitologiczna znajduje się we wczesnym stadium rozwoju, ale jest on – podobnie jak w innych krajach – bardzo dynamiczny.

Słowa kluczowe: turystyka ornitologiczna, obszary wodno-błotne, Polska.

----------------------------------------------------------------------------------------

JUSTYNA MOKRAS-GRABOWSKA – Przestrzeń turystyczno-artystyczna Łodzi na przykładzie Galerii Urban Forms

Uniwersytet Łódzki, Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Pracownia Rekreacji i Turystyki Kwalifikowanej

Abstrakt: Łódź jako miasto o postindustrialnym potencjale turystycznym, a także miasto sztuki nowoczesnej i kultury niezależnej, staje się w ostatnich latach unikatową na mapie Polski destynacją, której tkanka miejska stanowi doskonałe tło do działań z zakresu „street artu”. Jednym z takich działań jest galeria murali Fundacji Urban Forms, która przyczyniając się do rewitalizacji obszarów i kreowania nowych walorów, tworzy nową przestrzeń miasta – przestrzeń turystyczno-artystyczną. Artykuł opisuje zarówno proces powstawania tej przestrzeni, jak i charakterystyczne jej cechy.

Słowa kluczowe: przestrzeń turystyczna, przestrzeń turystyczno-artystyczna, street art, murale Galerii Urban Forms w Łodzi.

----------------------------------------------------------------------------------------

SŁAWOMIR SOBOTKA – Próba wyznaczenia obszarów o najwyższym stopniu wykorzystania turystycznego jako przesłanki do regionalizacji turystycznej Polski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki

Abstrakt: W artykule dokonano krótkiego przeglądu propozycji (20) regionalizacji (lub prób delimitacji najatrakcyjniejszych obszarów pod względem wypoczynkowym) turystycznych części lub całej Polski, które powstały w latach 1938–2012. Przeanalizowano też wybrane definicje regionów turystycznych i omówiono wskaźniki, które są proponowane przy delimitacji regionów (obszarów) turystycznych. Podjęto również próbę wyznaczenia obszarów o najwyższym stopniu wykorzystania turystycznego, w części wzorowaną na koncepcji M.I. Mileskiej (1908–1988). Zawiera ona naukowe (precyzyjne) kryteria wyznaczania regionów turystycznych. Podnoszona przez badaczy (częściowa) nieaktualność jej opracowania, wynika nie tyle z zastosowanych metod, co z liczby regionów turystycznych i zajmowanego przez nie obszaru. Należy to uznać za zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że regionalizacja powstała na początku lat 60. XX w. Ważnym głosem w podjętej dyskusji jest również najnowsza regionalizacja turystyczna Polski, którą opracowała M. Durydiwka.

Słowa kluczowe: regiony turystyczne, regionalizacja turystyczna, kryteria wyznaczania regionów turystycznych, wskaźniki funkcji turystycznej.

Articles online - English version at De Gruyter Open