Turyzm/Tourism 2015, 25/1

Turyzm/Tourism 2015, 25/1 - spis treści

Artykuły

MIROSŁAW MIKA – Turystyka zrównoważona – pytania o naukową użyteczność koncepcji

ALINA ZAJADACZ – Wkład geografii niepełnosprawności w rozwój „turystyki dostępnej”

MAREK NOWACKI – Bariery zwiedzania atrakcji turystycznych na przykładzie muzeów i instytucji paramuzealnych

MAŁGORZATA DURYDIWKA – Funkcja turystyczna obszarów wiejskich w województwie pomorskim. Zróżnicowanie i zmiany

ZYGMUNT KRUCZEK – Analiza frekwencji w polskich atrakcjach turystycznych

JACEK KOTUS, MICHAŁ RZESZEWSKI – Zastosowanie „metod mieszanych” do badania zachowań turystów w mieście – przykład konceptualizacji i wykorzystania (artykuł dyskusyjny)

SŁAWOMIR SOBOTKA, ANNA DŁUGOZIMA – Waloryzacja nieużytkowanych cmentarzy luterańskich na terenie nadleśnictw Maskulińskie i Pisz a możliwości rozwoju tanatoturystyki

JÓZEF P. GIRJATOWICZ – Walory turystyczne wybranych zjawisk lodowych na przykładzie południowego wybrzeża Bałtyku

Artykuły online (pełny tekst PDF do pobrania)

Spis treści

----------------------------------------------------------------------------------------

MIROSŁAW MIKA – Turystyka zrównoważona – pytania o naukową użyteczność koncepcjiAbstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie, w świetle stanu badań, najpoważniejszych zastrzeżeń formułowanych wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju turystyki, a także ograniczeń wdrażania jej założeń w praktyce. Wskazano m.in. na niejednoznaczność interpretacji pojęcia „zrównoważenie” i wynikające z tego konsekwencje metodologiczne w studiach nad turystyką, problem pomiaru oraz oceny stopnia „zrównoważenia” zjawisk i procesów w turystyce, a także na społeczny sprzeciw wobec propozycji samoograniczania konsumpcji turystycznej oraz sytuację niestabilności warunków klimatycznych i gospodarczopolitycznych, uniemożliwiających implementację zasad zrównoważonego rozwoju na obszarach recepcji turystycznej. W konkluzji rozważań wysunięto tezę o potrzebie dookreślenia nowego paradygmatu turystyki zrównoważonej, nieodwołującego się wprost do imperatywu zgodnego (harmonijnego) łączenia wielu celów rozwoju turystyki i wartości.

Słowa kluczowe: turystyka zrównoważona, koncepcja badawcza, metodologia badań w turystyce.

----------------------------------------------------------------------------------------

ALINA ZAJADACZ – Wkład geografii niepełnosprawności w rozwój „turystyki dostępnej”Abstrakt: Celem artykułu jest przedstawienie w zarysie ewolucji badań geografii niepełnosprawności (od lat 30. XX w.), z uwzględnieniem zarówno tematyki istotnej dla tworzenia podstaw teoretycznych, jak i działań praktycznych w zakresie „turystyki dostępnej”. Opracowanie ma charakter przeglądowy. W oparciu o analizę literatury w pierwszej części przedstawiono definicję „turystyki dostępnej” oraz rozwój geografii niepełnosprawności, którego efektem jest m.in. geograficzny model niepełnosprawności. W części drugiej syntetycznie ukazano wkład wyników badań geograficznych w rozwój podstaw teoretycznych koncepcji „turystyki dostępnej” oraz ich implikacje w działaniach praktycznych. We wnioskach końcowych zwrócono m.in. uwagę na potrzebę określenia poziomu szczegółowości zasad uniwersalnego projektowania obiektów, przestrzeni, usług, które mają spełniać kryteria dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Słowa kluczowe: geografia niepełnosprawności, turystyka dostępna, geograficzny model niepełnosprawności.

----------------------------------------------------------------------------------------

MAREK NOWACKI – Bariery zwiedzania atrakcji turystycznych na przykładzie muzeów i instytucji paramuzealnychAbstrakt: Artykuł dotyczy barier aktywności podejmowanej w czasie wolnym i polegającej na zwiedzaniu atrakcji turystycznych. W badaniach uwzględniono trzy rodzaje atrakcji turystycznych: muzea oraz ogrody zoologiczne i botaniczne określane jako instytucje paramuzealne. Badania przeprowadzono na reprezentacyjnej próbie N = 981 dorosłych mieszkańców Polski w 2010 r. Zidentyfikowano najistotniejsze bariery utrudniające zwiedzanie atrakcji, którymi jest dostępność, wysokie ceny wstępu oraz brak czasu. Stwierdzono, że z barierami mają związek zbadane cechy społeczno-demograficzne potencjalnych gości, takie jak: płeć, wiek, wykształcenie, wielkość miejscowości zamieszkania oraz dochody na osobę w gospodarstwie domowym. Zidentyfikowano trzy segmenty osób ograniczanych przez podobne bariery i przejawiających podobną aktywność w zakresie zwiedzania atrakcji. Uzyskane skupienia scharakteryzowano za pomocą cech społeczno-demograficznych.

Słowa kluczowe: atrakcje turystyczne, muzea, bariery, frekwencja, segmentacja.

----------------------------------------------------------------------------------------

MAŁGORZATA DURYDIWKA – Funkcja turystyczna obszarów wiejskich w województwie pomorskim. Zróżnicowanie i zmianyAbstrakt: Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zróżnicowania przestrzennego funkcji turystycznej obszarów wiejskich w województwie pomorskim oraz zmian, jakie zaszły w latach 1995–2013. Funkcja turystyczna została określona poprzez dwie cechy: liczbę turystów korzystających z noclegów i liczbę firm zarejestrowanych w systemie REGON w sekcji H lub I. W celu kwantyfikacji funkcji turystycznej zastosowano miernik syntetyczny według procedury Z. ZIOŁO (1973). Na tej podstawie wyznaczono pięć poziomów rozwoju funkcji turystycznej, a następnie przeanalizowano zmiany (ilościowe i przestrzenne), w rozwoju funkcji turystycznej na terenach wiejskich. Szczególną uwagę poświęcono tzw. gminom turystycznym, czyli tym, w których funkcja turystyczna jest wykształcona na co najmniej średnim poziomie. Dla tych gmin – w oparciu o dwie cechy (przeciętny czas pobytów turystycznych i udział miejsc noclegowych całorocznych) – wyznaczono dziewięć typów funkcjonalnych i określono zmiany, jakie zaszły w tym zakresie w latach 1995–2013.

Słowa kluczowe: funkcja turystyczna, obszary wiejskie, województwo pomorskie.

----------------------------------------------------------------------------------------

ZYGMUNT KRUCZEK – Analiza frekwencji w polskich atrakcjach turystycznychAbstrakt: Atrakcje turystyczne są ważnym segmentem rynku turystycznego, odgrywają ogromną rolę w kształtowaniu geografii ruchu turystycznego, pomimo to badania nad atrakcjami są stosunkowo rzadko podejmowane. W artykule zawarto wyniki badań nad frekwencją w różnego rodzaju atrakcjach w Polsce wraz z próbą identyfikacji czynników determinujących ich popularność mierzoną liczbą odwiedzających. Wyróżniono atrakcje flagowe, mające znaczenie dla tożsamości i wizerunku regionów.

Słowa kluczowe: atrakcje turystyczne, frekwencja.

----------------------------------------------------------------------------------------

JACEK KOTUS, MICHAŁ RZESZEWSKI – Zastosowanie „metod mieszanych” do badania zachowań turystów w mieście – przykład konceptualizacji i wykorzystania (artykuł dyskusyjny)Abstrakt: Opracowanie mieści się w kategoriach konceptualno-metodologicznego artykułu dyskusyjnego. Celem pracy jest dyskusja na temat zastosowania „metod mieszanych” (mixed methods research) w polskich badaniach turystycznych, w szczególności zachowań turystów w mieście. Artykuł składa się z części omawiającej zestaw metod wykorzystanych do badania zachowań turystów oraz prezentującej wyniki badań – zastosowania zaproponowanego algorytmu postępowania. Autorzy przyjmując podejście behawioralne proponują zastosowanie metody quasi-eksperymentu połączonego z wykorzystaniem technik rejestracji ruchu GPS oraz metod jakościowych badań socjologicznych. W opracowaniu podejmuje się dyskusję literaturową dotyczącą tzw. mixed method research, omawia zaproponowany algorytm postępowania badawczego oraz wyciąga wnioski wynikające z zastosowania tego typu metod łącznie.

Słowa kluczowe: metody mieszane, badanie zachowań turystów, eksperyment behawioralny, rejestracja ruchu, GPS, wywiad zogniskowany.

----------------------------------------------------------------------------------------

SŁAWOMIR SOBOTKA, ANNA DŁUGOZIMA – Waloryzacja nieużytkowanych cmentarzy luterańskich na terenie nadleśnictw Maskulińskie i Pisz a możliwości rozwoju tanatoturystykiAbstrakt: W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań 67 nieużytkowanych cmentarzy luterańskich, znajdujących się na gruntach nadleśnictw Pisz i Maskulińskie (południowa część województwa warmińsko-mazurskiego). Zinwentaryzowano nagrobki, roślinność oraz określono rodzaj, powierzchnię cmentarzy oraz współrzędne geograficzne za pomocą odbiornika GPS. Przedstawiono również waloryzację cmentarzy na przykładzie obiektów z nadleśnictwa Maskulińskie. Najlepiej zachowane i/lub najbardziej interesujące cmentarze zostaną objęte szlakiem turystycznym.

Słowa kluczowe: nieużytkowane cmentarze luterańskie, tanatoturystyka, miejsca pamięci, roślinność cmentarzy, waloryzacja cmentarzy.

----------------------------------------------------------------------------------------

JÓZEF P. GIRJATOWICZ – Walory turystyczne wybranych zjawisk lodowych na przykładzie południowego wybrzeża BałtykuAbstrakt: Przedmiotem pracy jest prezentacja wybranych zjawisk lodowych na akwenach południowego wybrzeża Bałtyku mogących mieć znaczenie turystyczne. Na podstawie własnych obserwacji i badań w latach 2002–2014 analizowano ciekawe zjawiska lodowe. Do tego celu przydatne były fotografie zjawisk lodowych (20), dotyczące głównie lodu zdeformowanego (wały śryżowe, zwały lodowe, nasunięcia lodu). Fotografie te dotyczyły głównie brzegu morskiego (8) i zalewów (7), a także jezior (5). Przedstawiono krótkie opisy wybranych zjawisk lodowych, zwracając uwagę na ciekawe formy i ich genezę. Przedstawione opisy mogą zainspirować potencjalnych turystów do obserwowania i poznawania akwenów zalodzonych. Taka turystyka lodowa (ice tourism) mieściłaby się w zakresie turystyki poznawczej, przyrodniczej, specjalistycznej, pieszej, zimowej, okresowej, a nawet epizodycznej.

Słowa kluczowe: turystyka lodowa, fotografie zjawisk lodowych, zjawiska lodowe, walory turystyczne, południowe wybrzeże Bałtyku.

----------------------------------------------------------------------------------------


Articles online - English version at De Gruyter Open