Turyzm/Tourism 2015, 25/2

Turyzm/Tourism 2015, 25/2 - spis treści

Artykuły

STANISŁAW LISZEWSKI – Badania turystyczne nad Łodzią i jej obszarem metropolitalnym

MARIUSZ SIEDLECKI – Ocena zmian bioklimatu Łodzi w świetle wskaźnika klimatyczno-turystycznego

MARCIN JASKULSKI, ALEKSANDER SZMIDT – Rzeźba terenu Lasu Łagiewnickiego w Łodzi jako atrakcja turystyczna

JOANNA JĘDRUSZKIEWICZ, PIOTR MONIEWSKI – Ślady industrialnej przeszłości Jasienia w przestrzeni turystycznej Łodzi

ADAM BARTNIK, ALEKSANDRA SUWART – Fontanny Łodzi – znaczenie w życiu mieszkańców

BOGDAN WŁODARCZYK – Hotele w przestrzeni miejskiej Łodzi

ANDRZEJ STASIAK – Gastronomia jako atrakcja turystyczna Łodzi

BEATA KRAKOWIAK – Muzea w Łodzi jako element przestrzeni i walor miasta

JOLANTA LATOSIŃSKA – Biura podróży w Łodzi na początku XXI wieku – geneza, rodzaje i rozmieszczenie

JOANNA KOWALCZYK-ANIOŁ – Rozwój ruchu turystycznego w Łodzi w latach 2000–2014. Kierunki i charakter zmian

MARTA SYLLA, JAKUB CHRUŚCIŃSKI, PAULINA DRUŻYŃSKA, PAULINA PŁÓCIENNIK, WITOLD OSAK – Analiza wybranych czynników rozwoju turystyki MICE na tle potencjału Łodzi

MICHAŁ DUDA – Łódzka przestrzeń czasu wolnego w percepcji licealistów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

MARZENA MAKOWSKA-ISKIERKA - Udział łodzian w procesie urbanizacji turystycznej w strefie podmiejskiej Łodzi

Recenzje

Turystyka muzealna. Przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie, pod red. Agaty Niemczyk i Renaty Seweryn, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2015, ss. 211 – AGATA KRAKOWIAK

Wspomnienia

Profesor Ryszard Gałecki (1929–2015) – GRZEGORZ GOŁEMBSKI,
Profesor Olaf Rogalewski (1924–2015) – JERZY WYRZYKOWSKI


Artykuły online (pełny tekst PDF do pobrania)

Spis treści

----------------------------------------------------------------------------------------

STANISŁAW LISZEWSKI – Badania turystyczne nad Łodzią i jej obszarem metropolitalnymAbstrakt: Praca ma charakter przeglądowy, a jej celem było zidentyfikowanie opublikowanych prac naukowych dotyczących turystyki na terenie Łodzi i strefy podmiejskiej oraz wyjazdów turystycznych łodzian. Wykonana kwerenda pozwoliła zgromadzić około 90 artykułów i prac zwartych, które podzielono na osiem grup tematycznych, a następnie przeprowadzono ich analizę merytoryczną. Nazwy tych grup stały się tytułami podrozdziałów pracy. Są to: zasoby turystyczne miasta, zagospodarowanie turystyczne Łodzi, przestrzeń turystyczna, aktywność turystyczna mieszkańców Łodzi, ruch turystyczny, produkt turystyczny – strategia rozwoju turystyki, inne badania oraz badania turystyczne prowadzone nad strefą podmiejską – obszarem metropolitalnym Łodzi. W zakończeniu autor dokonał podziału prowadzonych badań turystycznych na kilka etapów, wyjaśniając dotychczasowy stan zaawansowania badań turystycznych nad Łodzią i jej obszarem metropolitalnym, a następnie zasugerował dalsze kierunki badań.

Słowa kluczowe: badania turystyczne nad Łodzią, badania turystyczne nad strefą podmiejską – obszarem metropolitalnym Łodzi.

----------------------------------------------------------------------------------------

MARIUSZ SIEDLECKI – Ocena zmian bioklimatu Łodzi w świetle wskaźnika klimatyczno-turystycznegoAbstrakt: W pracy zaprezentowano podstawowe informacje z zakresu warunków bioklimatycznych Łodzi opierając się na turystycznym indeksie klimatycznym (z ang. TCI). Wskaźnik ten umożliwia na podstawie określonych parametrów meteorologicznych dokonanie w sposób kompleksowy oceny warunków klimatycznych mających wpływ na rozwój turystyki. W badaniach wykorzystano pomiary ze stacji meteorologicznej Łódź-Lublinek przeprowadzone w latach 1966–2014. Wartości wskaźnika TCI cechują się wyraźnym przebiegiem dobowym z najwyższymi wartościami notowanymi w okresie letnim. Sezon letni charakteryzują najwyższe częstości dni z warunkami bardzo dobrymi i idealnymi dla turystyki. Oceniając zmienność warunków bioklimatycznych stwierdzono wzrost liczby dni z wysokimi wartościami wskaźnika TCI, co wskazuje na bardzo dobre i doskonałe warunki dla turystyki i rekreacji.

Słowa kluczowe: bioklimat miast, wskaźnik klimatyczno-turystyczny, zmiany klimatyczne.

----------------------------------------------------------------------------------------

MARCIN JASKULSKI, ALEKSANDER SZMIDT – Rzeźba terenu Lasu Łagiewnickiego w Łodzi jako atrakcja turystycznaAbstrakt: W artykule dokonano próby ukazania atrakcyjności obszaru odpoczynkowo-rekreacyjnego, jakim jest Las Łagiewnicki w Łodzi pod kątem urozmaicenia rzeźby powierzchni terenu. Pracę wykonano w oparciu o analizy cyfrowych modeli wysokościowych przy wykorzystaniu technik GIS oraz obserwacje wykonane bezpośrednio w terenie. Na podstawie analizy rzeźby terenu zaproponowano nowy szlak turystyczny uwzględniający walory morfometryczne terenu.

Słowa kluczowe: Las Łagiewnicki, analizy GIS, cyfrowy model wysokościowy, profile terenu.

----------------------------------------------------------------------------------------

JOANNA JĘDRUSZKIEWICZ, PIOTR MONIEWSKI – Ślady industrialnej przeszłości Jasienia w przestrzeni turystycznej ŁodziAbstrakt: W artykule przedstawiono charakterystykę jednego z najważniejszych łódzkich cieków – Jasienia. Przede wszystkim zwrócono uwagę na unikatowy przykład rzeki pracującej niegdyś dla przemysłu oraz na niewykorzystany potencjał turystyczny, istniejący mimo negatywnego jej wizerunku, a nawet częściowego zapomnienia. Opis najważniejszych zabytków hydrotechnicznych poprowadzono zgodnie z biegiem rzeki, przytaczając garść historycznych faktów. W podsumowaniu wskazano, że koryto cieku może stać się interesującą kanwą do poznawania historii Łodzi, której przemysłowy rozwój był tak silnie związany swymi korzeniami z siecią hydrograficzną.

Słowa kluczowe: energia wodna, Łódź, miejska przestrzeń turystyczna, rzeka.

----------------------------------------------------------------------------------------

ADAM BARTNIK, ALEKSANDRA SUWART – Fontanny Łodzi – znaczenie w życiu mieszkańcówAbstrakt: Artykuł jest krótką charakterystyką łódzkich fontann. Zaprezentowano lokalizację tych obiektów w przestrzeni publicznej miasta oraz zmianę ich liczby w różnych okresach. Szczególną uwagę zwrócono na funkcję fontann we współczesnych miastach i ich odbiór społeczny. W ostatniej części podano prawdopodobne przyczyny obecnego rozmieszczenia i zróżnicowania typologicznego wodotrysków w Łodzi.

Słowa kluczowe: Łódź, fontanna, wypoczynek mieszkańców miast.

----------------------------------------------------------------------------------------

BOGDAN WŁODARCZYK – Hotele w przestrzeni miejskiej ŁodziAbstrakt: Artykuł jest próbą przedstawienia aktualnego poziomu rozwoju bazy hotelowej trzeciego co liczby mieszkańców miasta w Polsce. Przeprowadzone analizy dotyczą zarówno aspektów historycznych, jak i przestrzennych. Podstawą analizy szczegółowej lokalizacji hoteli w Łodzi jest koncepcja A. KOWALCZYKA (2001a) dotycząca typów lokalizacji hoteli na terenach miejskich. Baza hotelowa łodzi porównana została także z innymi dużymi miastami w Polsce.

Słowa kluczowe: baza noclegowa, hotele, lokalizacja, typy lokalizacji, przestrzeń miejska Łodzi.

----------------------------------------------------------------------------------------

ANDRZEJ STASIAK – Gastronomia jako atrakcja turystyczna ŁodziAbstrakt: W ostatnich 25 latach w Łodzi, podobnie jak i w innych dużych polskich miastach, obserwuje się dynamiczny rozwój sektora usług gastronomicznych. Wynika to m.in. ze wzrostu zainteresowania dobrą kuchnią zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych (turystów kulinarnych). Artykuł jest próbą charakterystyki potencjału łódzkiej bazy gastronomicznej jako ewentualnej podstawy kreowania nowego produktu turystycznego miasta. W pracy przedstawiono rys historyczny łódzkiej gastronomii, opisano specyfikę lokalnej kuchni i jej specjały, a także strukturę i lokalizację lokali gastronomicznych na początku XXI w., najważniejsze wydarzenia kulinarne oraz inne elementy, które mogą być wykorzystane do stworzenia atrakcyjnej oferty dla turystów.

Słowa kluczowe: gastronomia, turystyka kulinarna, gastronomiczny produkt turystyczny, Łódź.

----------------------------------------------------------------------------------------

BEATA KRAKOWIAK – Muzea w Łodzi jako element przestrzeni i walor miastaAbstrakt: Artykuł dotyczy potencjału muzealnego Łodzi. W kolejnych częściach pracy umówiono rodzaj i rangę łódzkich muzeów, rozmieszczenie placówek w mieście oraz ich walory wynikające ze zbiorów, zajmowanych siedzib oraz organizowanych wydarzeń. Następnie opisano znaczenie muzeów dla miasta ze względu na frekwencję oraz w kontekście kreowania jego wizerunku.

Słowa kluczowe: muzeum, walor turystyczny, przestrzeń turystyczna, wizerunek miasta, turystyka kulturowa.

----------------------------------------------------------------------------------------

JOLANTA LATOSIŃSKA – Biura podróży w Łodzi na początku XXI wieku – geneza, rodzaje i rozmieszczenieAbstrakt: Prezentowane badania są kontynuacją badań nad rozmieszczeniem biur podróży w Łodzi prowadzonych w połowie lat 90. XX w., w 2006 i 2010 r. przez pracowników Instytutu Geografii Miast i Turyzmu. Obserwacje funkcjonowania biur podróży w Łodzi poczynione w ciągu ostatnich 25 lat pozwalają stwierdzić, że jest to zjawisko dynamiczne. Biura pojawiają się w rejestrach i znikają, zmieniają nazwy i lokalizacje oraz przedmiot i zakres działalności. W artykule przedstawiono krótki rys historyczny rozwoju biur podróży w Łodzi, podział biur ze względu na przedmiot i zakres działalności, rozmieszczenie biur turystycznych w przestrzeni miasta. W zakończeniu pracy zwrócono uwagę na pewne ograniczenia i zagrożenia w rozwoju łódzkich biur podróży wynikające z barier zewnętrznych (formalnych) i wewnętrznych związanych z dalszym rozwojem Łodzi.

Słowa kluczowe: Łódź, biuro podróży, organizator turystyki, pośrednik turystyczny, agent turystyczny, rozmieszczenie, centroid.

----------------------------------------------------------------------------------------

JOANNA KOWALCZYK-ANIOŁ – Rozwój ruchu turystycznego w Łodzi w latach 2000–2014. Kierunki i charakter zmianAbstrakt: Zasadniczym celem artykułu jest pokazanie rozmiaru i charakteru ruchu turystycznego w Łodzi od 2000 do 2014 r. Przedstawiona zostanie zarówno ogólna dynamika zmian wielkości rejestrowanego ruchu turystycznego w omawianym piętnastoleciu, jego rozkład w skali ostatniego roku, jak i wielkość oraz specyfika przyjazdów gości zagranicznych (nierezydentów). Na podstawie badań ankietowych z lat 2009–2012 omówiona zostanie struktura ruchu turystycznego w Łodzi uwzględniająca m.in. turystów i odwiedzających jednodniowych, konsumpcję turystyczną oraz rozmieszczenie analizowanego zjawiska w przestrzeni miasta.

Słowa kluczowe: ruch turystyczny, turysta, odwiedzający jednodniowy.

----------------------------------------------------------------------------------------

MARTA SYLLA, JAKUB CHRUŚCIŃSKI, PAULINA DRUŻYŃSKA, PAULINA PŁÓCIENNIK, WITOLD OSAK – Analiza wybranych czynników rozwoju turystyki MICE na tle potencjału ŁodziAbstrakt: Turystyka biznesowa, w niniejszym artykule oznaczona akronimem MICE, odgrywa istotną rolę w przemyśle turystycznym Łodzi. Jednakże w porównaniu z innymi miastami Polski Łódź nie stanowi ważnego ośrodka miejskiego, w którym organizowana jest stosunkowo duża liczba spotkań MICE. Celem pracy jest wyznaczenie najważniejszych strategicznych kierunków działań, kluczowych dla podniesienia pozycji turystyki biznesowej Łodzi w Polsce. Analizie poddane zostały wybrane czynniki rozwoju turystyki MICE, takie jak: infrastruktura kongresowa i noclegowa, dostępność komunikacyjna oraz wizerunek miasta.

Słowa kluczowe: MICE, Łódź, turystyka biznesowa, infrastruktura kongresowa i noclegowa, wizerunek miasta.

----------------------------------------------------------------------------------------

MICHAŁ DUDA – Łódzka przestrzeń czasu wolnego w percepcji licealistów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego WiekuAbstrakt: Artykuł jest podsumowaniem badań dotyczących percepcji przestrzeni czasu wolnego, przeprowadzonych w roku 2014 wśród łódzkich licealistów i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Porównano spojrzenie obu tych grup na samą istotę czasu wolnego, prześledzono sposób jego spędzania i scharakteryzowano czynniki istotnie wpływające na jego kształt. Zbadano odniesienie do przestrzeni miejskiej Łodzi i porównano pod kątem zasięgów przestrzennych, typów odwiedzanych miejsc i wydarzeń.

Słowa kluczowe: percepcja, Łódź, czas wolny, przestrzeń czasu wolnego, licealiści, seniorzy.

----------------------------------------------------------------------------------------

MARZENA MAKOWSKA-ISKIERKA - Udział łodzian w procesie urbanizacji turystycznej w strefie podmiejskiej ŁodziAbstrakt: W artykule opisano proces urbanizacji turystycznej zaobserwowany na terenach wypoczynkowych położonych w strefie podmiejskiej Łodzi. Po przedstawieniu zagadnień teoretycznych, przedmiotem rozważań uczyniono zachodzące przemiany, ich etapy oraz skutki, jakie dokonały się na różnych płaszczyznach. W największym stopniu skoncentrowano się na ukazaniu specyfiki i wielkości napływu migracyjnego, motywów migracji i cech społecznych mieszkańców oraz działkowców. Udowodniono dominujący wpływ łodzian na procesy urbanizacyjne będące następstwem ich aktywności turystycznej i rekreacyjnej na obszarze podmiejskim.

Słowa kluczowe: urbanizacja, urbanizacja turystyczna, przestrzeń urbanizacji turystycznej, strefa podmiejska, suburbanizacja.

----------------------------------------------------------------------------------------


Recenzje online (pełny tekst PDF do pobrania)

Turystyka muzealna. Przypadek Muzeum Narodowego w Krakowie, pod red. Agaty Niemczyk i Renaty Seweryn, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2015, ss. 211 – AGATA KRAKOWIAK

----------------------------------------------------------------------------------------


Wspomnienia online (pełny tekst PDF do pobrania)

Profesor Ryszard Gałecki (1929–2015) – GRZEGORZ GOŁEMBSKI,
Profesor Olaf Rogalewski (1924–2015) – JERZY WYRZYKOWSKI

----------------------------------------------------------------------------------------


Articles online - English version at De Gruyter Open