Turyzm/Tourism 2016, 26/1

Turyzm/Tourism 2016, 26/1 - spis treści

dr Monika Sławek - 1965-2015. Wspomnienie.

Artykuły

JUSTYNA MOKRAS-GRABOWSKA – Turystyka sportowa – dyskusja terminologiczna

JACEK KOTUS – Relacje turystyki i sportu w aspekcie organizacji nauki o turystyce

STANISŁAW LISZEWSKI – Kilka uwag i refleksji nt. turystyki sportowej na marginesie artykułu pt. Relacje turystyki i sportu w aspekcie organizacji nauki o turystyce

ANDRZEJ STASIAK – Escape rooms – nowa oferta sektora rekreacji w Polsce

BOGDAN WŁODARCZYK – Łódź jako arena wielkich wydarzeń sportowych – wybrane przykłady

IWONA JAŻDŻEWSKA – Ski-touring w Polsce. Kto, jak i dlaczego uprawia tę formę turystyki kwalifikowanej?

JUSTYNA MOKRAS-GRABOWSKA – Turystyka piesza górska w Tatrzańskim Parku Narodowym

ALEKSANDER I. ZYRIANOW, ANDRIEJ J. KOROLEW, SWIETŁANA E. MYSZLIAWCEWA, AZAT A. SAFARIAN – Propozycje zagospodarowania przestrzeni na potrzeby turystyki aktywnej na Uralu w Kraju Permskim

Głosy w dyskusji

WIESŁAW ALEJZIAK – Turystyka sportowa – przyczynek do dyskusji nad definicją oraz problematyką badawczą

STEFAN BOSIACKI – Turystyka sportowa – o semantycznym nieporozumieniu refleksji kilka

LESZEK BUTOWSKI – Turystyka sportowa – byt rzeczywisty czy wirtualny?

DARIUSZ ILNICKI, MAŁGORZATA PSTROCKA-RAK, IZABELA GRUSZKA – Turystyka sportowa – głos w dyskusji

ZYGMUNT KRUCZEK – Głos w dyskusji – turystyka sportowa

AGNIESZKA NIEZGODA – Turystyka sportowa – głos w dyskusji

ANNA PAWLIKOWSKA-PIECHOTKA – Turystyka sportowa – czynne i bierne uczestniczenie w wydarzeniach sportowych (amatorzy i zawodowcy)

ALINA ZAJADACZ – Turystyka sportowa – próba zdefiniowania pojęcia

Artykuły online (pełny tekst PDF do pobrania)

Dr Monika Sławek, 1965-2015. Wspomnienie.

----------------------------------------------------------------------------------------

JUSTYNA MOKRAS-GRABOWSKA – Turystyka sportowa – dyskusja terminologiczna

Abstrakt: Artykuł jest dyskusją terminologiczną nad zagadnieniem, jakim jest turystyka sportowa. Biorący udział w przeprowadzonym sondażu eksperci podkreślają jej złożony charakter, wielopłaszczyznowość i heterogeniczność. Wyróżniają zarówno bierne, jak i aktywne uczestnictwo w dyscyplinach sportowych. Tym samym podkreślana jest ogromna rola tej formy turystyki w aktywizacji regionów, głównie wynikająca z organizacji masowych imprez sportowych. Materiał opracowano na podstawie uzyskanych w badaniu ośmiu wypowiedzi ekspertów z różnych ośrodków badawczych zajmujących się turystyką (w tym przede wszystkim turystyką sportową). Uzupełnienie stanowi podjęta przez autorkę artykułu próba ujednolicenia zjawiska poprzez odniesienia do literatury przedmiotu.

Słowa kluczowe: sport, turystyka sportowa, turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna, turystyka kulturowa.

----------------------------------------------------------------------------------------

JACEK KOTUS – Relacje turystyki i sportu w aspekcie organizacji nauki o turystyce

Abstrakt: Szczegółowym celem artykułu jest podjęcie dyskusji nad wzajemnymi relacjami turystyki i sportu, a w szerszym kontekście zwrócenie uwagi na, być może nadmierne, poszerzanie przedmiotu zainteresowań turystyki jako nauki. W tak wyznaczonym zakresie rozważań autor podejmuje dyskusję nad turystyką jako aktywnością społeczną, a także nad przedmiotem zainteresowań konceptualnych i badawczych. Pytania badawcze stanowiące drogowskaz dociekań intelektualnych sprowadzają się do kwestii, czy turystyka ma obszary wspólne z szeroko rozumianym sportem? Jeśli tak jest to czy aktywność w tych obszarach jest nadal aktywnością turystyczną? Czy też należy wyłączyć tego rodzaju aktywność „sportowo-turystyczną” z dyskursu na temat przedmiotu zainteresowania turystyki jako dyscypliny naukowej ze względu na jej inny niż turystyczny charakter? Literatura przedmiotu wskazuje, iż pewna grupa aktywności człowieka leży na pograniczu poczynań turystycznych i sportowych. Autor stawia tezę, iż pomiędzy tymi dwoma polami aktywności społecznej rozciąga się strefa buforowa w postaci działalności odkrywczej/ poznawczej wychodzącej poza turystykę i sport. Aktywność turystyczna i sportowa różnią się między sobą.

Słowa kluczowe: turystyka, sport, turystyka sportowa, działalność odkrywcza, turystyka aktywna.

----------------------------------------------------------------------------------------

STANISŁAW LISZEWSKI – Kilka uwag i refleksji nt. turystyki sportowej na marginesie artykułu pt. Relacje turystyki i sportu w aspekcie organizacji nauki o turystyce

Abstrakt: Tekst jest dyskusją z J. Kotusem – autorem artykułu, który podjął się próby zdefiniowania pojęcia „turystyka sportowa”. Artykuł został opublikowany w niniejszym zeszycie na stronach 21-28.

Słowa kluczowe: urystyka sportowa, sport, turystyka, terminologia.

----------------------------------------------------------------------------------------

ANDRZEJ STASIAK – Escape rooms – nowa oferta sektora rekreacji w Polsce

Abstrakt: Globalizacja odciska swoje piętno również na rynku czasu wolnego, sprzyjając upowszechnianiu się na całym świecie zupełnie nowych form rekreacji. Doskonałym przykładem takiej błyskawicznej dyfuzji innowacji w globalnej skali jest powstanie i rozwój escape rooms. Celem artykułu jest próba wyjaśnienia niebywałej popularności pokoi zagadek w Polsce, głównie przez pryzmat analizy ich oferty. W pracy opisano genezę i rozwój tej formy rekreacji, omówiono lokalizację blisko 600 lokali działających w 2016 r., a także dokonano szczegółowej charakterystyki escape rooms w 10 polskich metropoliach. Przeprowadzone analizy prowadzą do wniosku, że fenomen pokoi zagadek wyrasta m.in. z fundamentalnych założeń tzw. gospodarki doświadczeń.

Słowa kluczowe: czas wolny, formy rekreacji, escape rooms, pokoje zagadek, gospodarka doświadczeń.

----------------------------------------------------------------------------------------

BOGDAN WŁODARCZYK – Łódź jako arena wielkich wydarzeń sportowych – wybrane przykłady

Abstrakt: Opracowanie jest próbą przedstawienia Łodzi jako miejsca organizacji znaczących wydarzeń sportowych. Miasto dysponuje kilkoma obiektami sportowymi, które umożliwiają realizację różnego rodzaju spotkań, nawet o charakterze międzynarodowym. W ostatnich latach w oparciu o posiadaną infrastrukturę organizowane były przedsięwzięcia o randze mistrzostw Europy czy mistrzostw świata. Łódź postrzegana jest jako jeden z wiodących ośrodków jeśli chodzi o organizację zawodów związanych z piłką siatkową (mecze ligowe, Liga Mistrzów, Mistrzostwa Polski, Liga Światowa, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata).

Słowa kluczowe: Łódź, sport, turystyka, infrastruktura sportowa, wydarzenia sportowe, turystyka sportowa, ruch turystyczny.

----------------------------------------------------------------------------------------

IWONA JAŻDŻEWSKA – Ski-touring w Polsce. Kto, jak i dlaczego uprawia tę formę turystyki kwalifikowanej?

Abstrakt: W artykule przedstawiono charakterystykę polskich turystów uprawiających skituring. Poszukiwano odpowiedzi na pytania: kto, jak i dlaczego uprawia tę formę turystyki? Jakie doświadczenie mają badani turyści, czy mają świadomość jej niebezpieczeństwa, czy są przygotowani teoretycznie i praktycznie do zagrożenia lawinowego. Porównano cechy społeczne i zachowania turystyczno-rekreacyjne badanych turystów z badaniami przeprowadzonymi przez GUS wśród Polaków w 2012 r.

Słowa kluczowe: skituring, zachowania turystyczne, motywy, bezpieczeństwo, Polska.

----------------------------------------------------------------------------------------

JUSTYNA MOKRAS-GRABOWSKA – Turystyka piesza górska w Tatrzańskim Parku Narodowym

Abstrakt: Tatrzański Park Narodowy jest najczęściej odwiedzanym parkiem narodowym w Polsce. W okresie najwyższej frekwencji (okres letni) pojawiają się tu zarówno turyści świadomi i odpowiednio przygotowani do górskiej wędrówki, jak i „przypadkowi”, kierujący się głównie bezrefleksyjną potrzebą „zaliczenia” najbardziej popularnych miejsc w najwyższych górach Polski. Artykuł opisuje specyfikę turystów pieszych górskich w Tatrzańskim Parku Narodowym w sezonie letnim, ze szczególnym uwzględnieniem struktury motywacyjnej oraz kwalifikacji w zakresie turystyki aktywnej.

Słowa kluczowe: turystyka aktywna, turystyka kwalifikowana, turystyka piesza górska, Tatrzański Park Narodowy.

----------------------------------------------------------------------------------------

ALEKSANDER I. ZYRIANOW, ANDRIEJ J. KOROLEW, SWIETŁANA E. MYSZLIAWCEWA, AZAT A. SAFARIAN – Propozycje zagospodarowania przestrzeni na potrzeby turystyki aktywnej na Uralu w Kraju Permskim

Abstrakt: Położony w południowym Uralu kraj permski oprócz surowców mineralnych i rozwiniętego przemysłu poszczycić się może także rozległymi obszarami, na których można rozwijać turystykę aktywną i specjalistyczną, w tym mającą cechy sportu amatorskiego. Rozwój tego rodzaju form turystyki wymaga często dużych nakładów związanych z przystosowaniem przestrzeni do realizacji różnych typów aktywności. Wymaga także korelacji między określonym charakterem przestrzeni oraz preferowaną formą turystyki, co często doprowadza do konfliktów środowiskowych między rozwojem turystyki a ochroną środowiska przyrodniczego. W artykule zaprezentowano najważniejsze elementy potencjału turystycznego Kraju Permskiego oraz możliwości rozwoju turystyki sportowej w kontekście rzeczywistych i potencjalnych konfliktów środowiskowych.

Słowa kluczowe: turystyka aktywna, turystyka sportowa, zagospodarowanie turystyczne, Ural, Kraj Permski, ochrona przyrody.

----------------------------------------------------------------------------------------

Głosy w dyskusji
WIESŁAW ALEJZIAK – Turystyka sportowa – przyczynek do dyskusji nad definicją oraz problematyką badawczą
STEFAN BOSIACKI – Turystyka sportowa – o semantycznym nieporozumieniu refleksji kilka
LESZEK BUTOWSKI – Turystyka sportowa – byt rzeczywisty czy wirtualny?
DARIUSZ ILNICKI, MAŁGORZATA PSTROCKA-RAK, IZABELA GRUSZKA – Turystyka sportowa – głos w dyskusji
ZYGMUNT KRUCZEK – Głos w dyskusji – turystyka sportowa
AGNIESZKA NIEZGODA – Turystyka sportowa – głos w dyskusji
ANNA PAWLIKOWSKA-PIECHOTKA – Turystyka sportowa – czynne i bierne uczestniczenie w wydarzeniach sportowych (amatorzy i zawodowcy)
ALINA ZAJADACZ – Turystyka sportowa – próba zdefiniowania pojęcia


Articles online - English version at De Gruyter Open