Turyzm/Tourism 2016, 26/2

Turyzm/Tourism 2016, 26/2 - spis treści

Artykuły

MARTA DROZDOWSKA, MAGDALENA DUDA-SEIFERT – Turystyczne portale internetowe – wiarygodne źródło informacji?

NASIHATKON, JAMAL KHEIRI, ORIOL MIRALBELL – Media społecznościowe a e-marketing hotelarski w Iranie – przykład Parsian International Hotels

MATEUSZ ROGOWSKI – Multisensoryczność krajobrazu jako inspiracja w kreowaniu produktu turystycznego

KATARZYNA PODHORODECKA – Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu wybranych obszarów Polski

BEATA GIERCZAK-KORZENIOWSKA – Znaczenie benchmarkingu w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie Polskich Linii Lotniczych LOT SA

ANDRZEJ MATCZAK, PRZEMYSŁAW PAWLICKI – Konopie indyjskie jako motyw zagranicznych podróży turystycznych obywateli Polski

MAGDALENA DUDA-SEIFERT – Charakterystyka turystów kulturowych zainteresowanych dziedzictwem żydowskim w miastach na przykładzie odwiedzających synagogę Pod Białym Bocianem we Wrocławiu

MAŁGORZATA AMBROZIK – Problematyka zakwaterowania turystycznego w czasopiśmie „Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”

Artykuły online (pełny tekst PDF do pobrania)

MARTA DROZDOWSKA, MAGDALENA DUDA-SEIFERT – Turystyczne portale internetowe – wiarygodne źródło informacji?

Abstrakt: Artykuł jest wynikiem analizy studium przypadku opartego na dwóch najbardziej popularnych portalach internetowych, z których jeden bazuje na technologii Travel 2.0 oraz aplikacji typu UGC i jest to TripAdvisor, podczas gdy drugi został stworzony jako OTA, który również w toku rozwoju przyjął rozwiązanie typu UGC i jest to Booking.com. Analizie poddano treść obu portali dotyczącą obiektów noclegowych we Wrocławiu, a następnie skonfrontowano ją z oficjalnymi danymi statystycznymi, publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce i zawartymi w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich udostępnionym na stronach Ministerstwa Sportu i Turystyki. Celem artykułu jest ocena wiarygodności i kompletności informacji zawartych na portalach turystycznych w Internecie, po pierwsze z punktu widzenia potencjalnego klienta, po drugie ze względu na ich wartość dla badań marketingowych. Portale oparte o technologię bezpośredniej wymiany informacji (Word-Of-Mouth) są przeznaczone dla klientów i dla dostawców. Badania skoncentrowano więc na analizie ich zawartości opartej na przyjętej metodzie. Artykuł identyfikuje braki w istniejącej wiedzy naukowej i rynkowej i wskazuje potencjalny kierunek dalszych badań.

Słowa kluczowe: urystyczne media społecznościowe, Online Travel Agency, UGC, baza noclegowa, Wrocław.

----------------------------------------------------------------------------------------

NASIHATKON, JAMAL KHEIRI, ORIOL MIRALBELL – Media społecznościowe a e-marketing hotelarski w Iranie – przykład Parsian International Hotels

Abstrakt: Celem badań ilościowych była analiza roli mediów społecznościowych w marketingu hoteli irańskich za pośrednictwem Internetu. Zastosowano technikę kwestionariuszową na próbie 149 marketerów zatrudnionych w dziale marketingu sieci Parsian International Hotels. Do oceny danych zastosowano program SPSS. Przeprowadzono testy Kolmogorowa-Smirnowa, Cochrana, regresji, według współczynników niestandaryzowanych i standardowych. W oparciu o wyniki możemy stwierdzić, że media społecznościowe nadal nie stanowią istotnego narzędzia marketingowego w hotelach irańskich. Facebook i YouTube są mediami najczęściej wykorzystywanymi do celów marketingowych, jako że filmy oraz zdjęcia mogą być używane na ich stronach w większym stopniu niż na innych. Wyniki pokazują, że możliwości marketingowe Parsian Hotels rosną wraz z powszechniejszym korzystaniem z mediów społecznościowych, jednakże sektor marketingu hotelarskiego na razie nie traktuje Internetu jako odgrywającego najistotniejszą rolę narzędzia marketingowego.

Słowa kluczowe: marketing internetowy, Parsian Hotels, Iran, Internet, marketing hotelarski.

----------------------------------------------------------------------------------------

MATEUSZ ROGOWSKI – Multisensoryczność krajobrazu jako inspiracja w kreowaniu produktu turystycznego

Abstrakt: Coraz większa konkurencja na rynku turystycznym pobudza do ciągłego udoskonalenia oferty sprawiając, że jej twórcy sięgają po coraz bardziej wyrafinowane środki. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na coraz częściej wykorzystywaną wielozmysłową percepcję krajobrazu gwarantującą wykreowanie interesującego i unikatowego produktu turystycznego. Fakt ten pobudza do ciekawszych doznań oraz większego zaangażowania, co z pewnością daje większą satysfakcję z uczestnictwa w turystyce. Celem autora artykułu jest udowodnienie tezy, że multisensoryczny odbiór krajobrazu posiada zastosowanie w kreowaniu produktu turystycznego, co zostanie poparte przykładami odpowiadającymi poszczególnym bodźcom krajobrazowym. Zamiarem autora jest wykazanie, że multisensoryczność krajobrazu jest zjawiskiem coraz częściej wykorzystywanym we współczesnej ofercie turystycznej.

Słowa kluczowe: multisensoryczność krajobrazu, percepcja krajobrazu, produkt turystyczny.

----------------------------------------------------------------------------------------

KATARZYNA PODHORODECKA – Ocena atrakcyjności wizualnej krajobrazu wybranych obszarów Polski

Abstrakt: W artykule poddano analizie zdjęcia krajobrazów naturalnych różnych obszarów Polski. Analizowane zdjęcia prezentowały krajobraz: nizinny, wyżynny, pojezierny, górski, wybrzeża klifowego oraz wybrzeża mierzejowego. Wybrano także zdjęcia ze zróżnicowanym krajobrazem naturalnym, a więc łączące różne krajobrazy. Celem autorki artykułu było uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy turyści wyżej cenią krajobraz przyrodniczy, który jest bardziej zróżnicowany?, czy jest różnica między oceną krajobrazu dokonywaną przez kobiety i mężczyzn?, czy turyści krajowi różnią się w ocenie krajobrazu od turystów zagranicznych? Badanie było realizowane w grupie 174 studentów kierunków „geografia” i „gospodarka przestrzenna” oraz wśród studentów zagranicznych, którzy przyjechali do Polski w ramach programu Erasmus. Badanie było przeprowadzone od października 2015 r. do maja 2016 r.

Słowa kluczowe: krajobraz naturalny, ocena krajobrazu, atrakcyjność turystyczna, ocena fotografii.

----------------------------------------------------------------------------------------

BEATA GIERCZAK-KORZENIOWSKA – Znaczenie benchmarkingu w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie Polskich Linii Lotniczych LOT SA

Abstrakt: Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia benchmarkingu jako źródła innowacji w działalności przedsiębiorstw turystycznych na przykładzie Polskich Linii Lotniczych LOT. Uszczegółowieniem tego celu jest wskazanie działów firmy, które wykorzystały metodę w poszukiwaniu impulsów rozwojowych do stworzenia nowej lub ulepszenia dotychczasowej oferty. Podmiotem badań była linia lotnicza należąca do Star Alliance oraz pracownicy wybranych działów w liczbie 27. W ramach badań zastosowano metodę ankietową oraz – tylko w odniesieniu do kierowników wybranych działów – metodę wywiadu jawnego standaryzowanego. Przy analizie danych wykorzystano metody wnioskowania statystycznego, m.in. test niezależności chi-kwadrat. Mimo że wprowadzenie benchmarkingu w struktury przedsiębiorstwa pozwala na szybkie wyrwanie się z kręgu ograniczeń własnej kultury i standardowych zachowań, a zdobywanie wiedzy w trakcie tego procesu daje podstawę do nowych, innowacyjnych pomysłów, to znaczenie metody w działalności innowacyjnej omawianego przedsiębiorstwa nie znajduje odzwierciedlenia w jej praktycznym zastosowaniu. Zauważalny jest przede wszystkim brak wiedzy na temat benchmarkingu, a utożsamianie metody ze zwykłą analizą konkurencji jest skutkiem niepowodzeń i braku kreatywności w jej stosowaniu.

Słowa kluczowe: benchmarking, innowacje, przedsiębiorstwo turystyczne, linia lotnicza.

----------------------------------------------------------------------------------------

ANDRZEJ MATCZAK, PRZEMYSŁAW PAWLICKI – Konopie indyjskie jako motyw zagranicznych podróży turystycznych obywateli Polski

Abstrakt: Na podstawie anonimowej ankiety internetowej przeprowadzonej z 1 tys. respondentów przedstawiono ich charakterystykę demograficzną, społeczno-ekonomiczną i przestrzenną, ich stosunek do konopi indyjskich oraz podejmowane przez nich podróże turystyczne (skala, kierunki, miejsca), w trakcie których konsumowano konopie indyjskie. Tego typu wyjazdami turystycznymi zainteresowane było dość liczne grono młodych osób mieszkających głównie w dużych miastach Polski, które na ogół już miały i nadal mają częstą styczność z tym narkotykiem. Ich podróże turystyczne motywowane używaniem konopi kierowały się najczęściej do pobliskich Czech i Holandii oraz rzadziej do Hiszpanii.

Słowa kluczowe: podróże zagraniczne, konsumpcja konopi indyjskich, narkotyki, obywatele Polski.

----------------------------------------------------------------------------------------

MAGDALENA DUDA-SEIFERT – Charakterystyka turystów kulturowych zainteresowanych dziedzictwem żydowskim w miastach na przykładzie odwiedzających synagogę Pod Białym Bocianem we Wrocławiu

Abstrakt: W związku z przywróceniem świetności synagodze Pod Białym Bocianem we Wrocławiu i jej udostępnieniem dla odwiedzających, a z drugiej strony promowaniem tzw. Dzielnicy Czterech Świątyń przez władze miejskie Wrocławia można założyć, że są to atrakcje turystyczne miasta wzmacniające jego wizerunek jako ośrodka wielokulturowości. Celem autorki była charakterystyka demograficzno-społeczna turystów odwiedzających synagogę, co miało pozwolić na wskazanie cech turystyki kulturowej związanej z dziedzictwem żydowskim w miastach. W wyniku przeprowadzonych badań sondażowych, uzupełnionych metodami wywiadu i obserwacji, zdefiniowano silnie zabarwiony emocjonalnie motyw poznawczy jako dominujący w tak określonym segmencie turystyki, jego międzynarodowy charakter oraz specyficzną strukturę wieku i wykształcenia. Uznano, że cechy szczególne pozwalają wyróżnić odwiedzających miejsca dziedzictwa żydowskiego jako potencjalną grupę zainteresowaną rozszerzaniem tego typu oferty, głównie w dużych miastach.

Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, dziedzictwo żydowskie, Wrocław.

----------------------------------------------------------------------------------------

MAŁGORZATA AMBROZIK – Problematyka zakwaterowania turystycznego w czasopiśmie „Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”

Abstrakt: Celem artykułu jest analiza treści publikowanych na łamach czasopisma naukowego „Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism”, ze szczególnym uwzględnieniem opracowań dotyczących szeroko rozumianego zakwaterowania turystycznego. Materiały źródłowe zostały zebrane podczas kwerendy w bazie Taylor & Francis Online1, w której są umieszczane kolejne internetowe wydania czasopisma.

Słowa kluczowe: zakwaterowanie turystyczne, branża turystyczna, Skandynawia.

Articles online - English version at De Gruyter Open