Turyzm/Tourism 2017, 27/1

Turyzm/Tourism 2017, 27/1 - spis treści

Artykuły

ANNA JAŚKIEWICZ – POSTRZEGANIE SZLAKU ARCHITEKTURY PRZEMYSŁOWEJ ŁODZI PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA – PRZYKŁAD PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W BADANIACH NAD TURYSTYKĄ

IZABELA KAPERA – MOTYWY WYBORU I OCZEKIWANIA STUDENTÓW Z UKRAINY WOBEC KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH ZWIĄZANYCH Z TURYSTYKĄ

KAROL KRÓL – DOMENA INTERNETOWA W PROMOCJI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH

AGNIESZKA LISOWSKA – ZJAWISKO PRZESTĘPCZOŚCI W DESTYNACJACH TURYSTYCZNYCH – PRZEGLĄD BADAŃ

KRZYSZTOF PARZYCH – WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO GMIN NADMORSKICH POBRZEŻA BAŁTYKU

EWA SKOWRONEK, TERESA BRZEZIŃSKA-WÓJCIK, ANDRZEJ ŚWIECA, MARTA J. JÓŹWIK - DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY Z ZAKRESU GEOGRAFII TURYZMU W ZAKŁADZIE GEOGRAFII REGIONALNEJ I TURYZMU UMCS ORAZ JEGO ZASTOSOWANIE W DYDAKTYCE I PRAKTYCE

PAWEŁ STELMACH – STRUKTURA DYSTRYBUCJI USŁUG UZDROWISKOWYCH A FUNKCJA UZDROWISKOWA GMIN UZDROWISKOWYCH WOJEWÓDZTW KUJAWSKO-POMORSKIEGO, POMORSKIEGO I PODKARPACKIEGO

REMIGIUSZ ŻULICKI – ZATRUDNIENIE ABSOLWENTÓW TURYSTYKI I REKREACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ANALIZA SOCJOLOGICZNA WYNIKÓW BADAŃ SONDAŻOWYCH

Artykuły online (pełny tekst PDF do pobrania)

ANNA JAŚKIEWICZ – POSTRZEGANIE SZLAKU ARCHITEKTURY PRZEMYSŁOWEJ ŁODZI PRZEZ MIESZKAŃCÓW MIASTA – PRZYKŁAD PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W BADANIACH NAD TURYSTYKĄ

Abstrakt: Łódź jako miasto postindustrialne posiada duży potencjał dla turystyki poprzemysłowej. Próbą jego wykorzystania było utworzenie Szlaku Architektury Przemysłowej Łodzi, łączącego obiekty związane z przemysłową przeszłością miasta. W opinii autorki, by szlak mógł pełnić funkcję atrakcji turystycznej pierwszymi osobami świadomymi jego wartości powinni być sami mieszkańcy. Przeprowadzone badania ankietowe potwierdziły niezwykle istotną rolę partycypacji społecznej w kreowaniu wizerunku miasta, stwarzającej podstawę do dalszych działań związanych z udoskonalaniem i promocją szlaku. Artykuł nie wyczerpuje tematu partycypacji społecznej w procesie rozwoju szlaku, ale może posłużyć jako wkład w dyskusję na temat roli mieszkańców w procesie kształtowania atrakcyjności turystycznej miasta. Partycypacja społeczna jest bowiem niezwykle istotnym elementem badań nad turystyką i stanowi wstęp do ich efektywnego wykorzystania w praktyce.

Słowa kluczowe: Szlak Architektury Przemysłowej Łodzi, Łódź, badania społeczne, partycypacja społeczna, turystyka przemysłowa, turystyka poprzemysłowa, turystyka industrialna, turystyka postindustrialna, rewitalizacja.

----------------------------------------------------------------------------------------

IZABELA KAPERA – MOTYWY WYBORU I OCZEKIWANIA STUDENTÓW Z UKRAINY WOBEC KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH ZWIĄZANYCH Z TURYSTYKĄ

Abstrakt: Celem badań była analiza motywów wyboru oraz identyfikacji oczekiwań studentów z Ukrainy wobec kształcenia na kierunkach z zakresu turystyki. W postępowaniu badawczym wykorzystano kwestionariusz ankiety skierowany do wymienionej grupy osób. Wykazano, że głównym motywem wyboru studiów w Polsce była w 60% chęć jednoczesnego studiowania i podjęcia pracy. Niemal połowa respondentów po ukończeniu studiów zamierza zostać w Polsce. Młodzi ludzie, którzy wyrazili chęć wyjazdu do innych krajów najczęściej wskazywali Hiszpanię i Niemcy. Jednocześnie większość osób po skończeniu studiów chciałaby pracować w zawodach związanych z turystyką, najczęściej w biurach podróży i hotelach.

Słowa kluczowe: turystyka, kształcenie, studenci zagraniczni, Ukraina.

----------------------------------------------------------------------------------------

KAROL KRÓL – DOMENA INTERNETOWA W PROMOCJI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH

Abstrakt: Celem autora artykułu była analiza adresów internetowych gospodarstw agroturystycznych pod kątem ich rodzaju oraz potencjału – informacyjnego i marketingowego. Badania wykonano w zbiorze 1121 witryn internetowych. Analizie poddano nazwy domenowe (nazwy główne) oraz rozszerzenia domen pod kątem ich rodzaju, z jednoczesnym oznaczeniem subdomen. Dokonano także podziału domen na płatne i bezpłatne. W konkluzji wykazano, że właściciele gospodarstw agroturystycznych najczęściej posługują się domenami krajowymi. Rzadziej wybierają adresy w domenach funkcjonalnych, regionalnych i europejskiej. Ponadto relatywnie rzadko posługują się adresami utworzonymi w serwisach bezpłatnych. Zamiast nich wybierają bezpłatne subdomeny, często utworzone w domenie dostawcy hostingu, portalu regionalnego (informacyjnego) lub innego.

Słowa kluczowe: promocja agroturystyki, domena internetowa, marketing internetowy.

----------------------------------------------------------------------------------------

AGNIESZKA LISOWSKA – ZJAWISKO PRZESTĘPCZOŚCI W DESTYNACJACH TURYSTYCZNYCH – PRZEGLĄD BADAŃ

Abstrakt: Turystyka stała się zjawiskiem powszechnym, a z różnych względów także bardzo istotnym, zwłaszcza dla regionów czy krajów rozwijających się, co spowodowało, że postrzegano ją zwykle jako zjawisko pozytywne. Nowe opracowania rzuciły na to inne światło. Turystyka powoduje okresowe zwiększenie liczby ludności na stosunkowo niewielkim obszarze, przyczynia się do wprowadzenia „obcych” do lokalnych społeczności, a to generuje negatywne zjawiska, m.in. takie jak przestępczość. Zwiększone ryzyko wiktymizacji może powodować spadek atrakcyjności określonej destynacji. Istniejące publikacje skupiają się z reguły na ogólnym zarysie współzależności obu zjawisk, rzadko natomiast przedmiotem badań są konkretne obszary turystyczne w przestrzeni miast. Przedstawiony przegląd badań objął różne prace dotyczące związków między turystyką a przestępczości.

Słowa kluczowe: przestępczość, turystyka, przestępczość turystyczna, wiktymizacja, destynacje turystyczne, poczucie bezpieczeństwa, zagrożenie przestępczością.

----------------------------------------------------------------------------------------

KRZYSZTOF PARZYCH – WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ROZWÓJ ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO GMIN NADMORSKICH POBRZEŻA BAŁTYKU

Abstrakt: W artykule podjęto zagadnienie wykorzystania środków finansowych z funduszy europejskich na rozwój zagospodarowania turystycznego gmin nadmorskich Pobrzeża Bałtyku w Polsce. Dokonano szczegółowej analizy absorpcji funduszy unijnych ze szczególnym uwzględnieniem tych priorytetów, które związane są z poprawą atrakcyjności turystycznej gmin nadmorskich oraz z rozwojem ich zagospodarowania turystycznego. Analizy dokonano na podstawie danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczących rozdziału środków finansowych z funduszy europejskich objętych finansowaniem w latach 2007–2013.

Słowa kluczowe: turystyka, gminy nadmorskie, fundusze europejskie.

----------------------------------------------------------------------------------------

EWA SKOWRONEK, TERESA BRZEZIŃSKA-WÓJCIK, ANDRZEJ ŚWIECA, MARTA J. JÓŹWIK - DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZY Z ZAKRESU GEOGRAFII TURYZMU W ZAKŁADZIE GEOGRAFII REGIONALNEJ I TURYZMU UMCS ORAZ JEGO ZASTOSOWANIE W DYDAKTYCE I PRAKTYCE

Abstrakt: W opracowaniu podjęto próbę oceny osiągnięć naukowo-badawczych pracowników w zakresie geografii turyzmu, a także ich zastosowania w dydaktyce i praktyce. Podstawową metodą badawczą była kwerenda treści artykułów naukowych oraz opracowań i materiałów archiwalnych zgromadzonych w Zakładzie.

Słowa kluczowe: turystyka, geografia turyzmu, oferta dydaktyczna, badania naukowe, UMCS, Lublin.

----------------------------------------------------------------------------------------

PAWEŁ STELMACH – STRUKTURA DYSTRYBUCJI USŁUG UZDROWISKOWYCH A FUNKCJA UZDROWISKOWA GMIN UZDROWISKOWYCH WOJEWÓDZTW KUJAWSKO-POMORSKIEGO, POMORSKIEGO I PODKARPACKIEGO

Abstrakt: Celem autora artykułu jest określenie i wyjaśnienie związku między strukturą dystrybucji usług uzdrowiskowych a funkcją uzdrowiskową gmin województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i podkarpackiego. Wykorzystano technikę analizy korelacji rang Spearmana oraz analizę prostej regresji liniowej. Dane statystyczne pochodziły z Banku Danych Lokalnych oraz niepublikowanych zbiorów danych GUS. W celu wyjaśnienia zidentyfikowanych związków analizowano szeregi czasowe wskaźników struktury dystrybucji usług uzdrowiskowych i funkcji uzdrowiskowej. W przypadku pięciu z dziewięciu analizowanych gmin (Horyniec- Zdrój, Solina, Ustka, Ciechocinek i Inowrocław) występuje związek funkcyjny między funkcją uzdrowiskową gmin a udziałem kuracjuszy komercyjnych w strukturze dystrybucji usług uzdrowiskowych.

Słowa kluczowe: funkcja uzdrowiskowa, funkcja turystyczna, uzdrowiska, dystrybucja, kuracjusze pełnopłatni.

----------------------------------------------------------------------------------------

REMIGIUSZ ŻULICKI – ZATRUDNIENIE ABSOLWENTÓW TURYSTYKI I REKREACJI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO ANALIZA SOCJOLOGICZNA WYNIKÓW BADAŃ SONDAŻOWYCH

Abstrakt: Artykuł dotyczy wybranych aspektów ekonomicznych losów absolwentów kierunku „turystyka i rekreacja” Uniwersytetu Łódzkiego. Celem autora jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: „Od czego zależy status zatrudnienia absolwenta?”. Podstawę empiryczną stanowiły wyniki badań sondażowych prowadzonych przez Uniwersytet Łódzki w latach: 2014, 2015 i 2016 wśród absolwentów rok po ukończeniu studiów. Porównano losy zawodowe absolwentów turystyki i rekreacji z innymi absolwentami Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Zastosowano model regresji logistycznej w celu przewidywania statusu zatrudnienia absolwenta na podstawie wybranych zmiennych. Uzyskano dokładność przewidywań na poziomie 75%. Najsilniejszymi predyktorami statusu zatrudnienia były charakterystyki strukturalno-instytucjonalne. Wyniki ilościowe zinterpretowano w kontekście współczesnej roli uniwersytetów.

Słowa kluczowe: absolwenci, zatrudnienie, uniwersytet, regresja logistyczna.

Articles online - English version at De Gruyter Open